Platinum V 95.62% (4,954,393 / 5,181,420)

전일 대비 →0, 다음 티어까지 227,027
마지막 업데이트: 2020년 4월 7일, 6:13:08

책정한 난이도 목록

# 문제 geonkang99님이 준 티어 Δ
1003 피보나치 함수 Silver III 0
1009 분산처리 Bronze III 0
1037 약수 Silver IV +1
1110 더하기 사이클 Bronze I 0
1152 단어의 개수 Bronze I +1
1157 단어 공부 Bronze I 0
1158 요세푸스 문제 Bronze I −1
1159 농구 경기 Bronze II 0
1197 최소 스패닝 트리 Gold IV 0
1199 오일러 회로 Gold II 0
1212 8진수 2진수 Bronze III +1
1219 오민식의 고민 Gold III −1
1238 파티 Gold III 0
1260 DFS와 BFS Silver I 0
1268 임시 반장 정하기 Bronze I 0
1271 엄청난 부자2 Bronze V 0
1275 커피숍2 Platinum V 0
1330 두 수 비교하기 Bronze IV 0
1373 2진수 8진수 Bronze II 0
1395 스위치 Platinum III 0
1546 평균 Bronze I 0
1550 16진수 Bronze V 0
1647 도시 분할 계획 Gold II +2
1668 트로피 진열 Bronze I +1
1712 손익분기점 Bronze IV 0
1753 최단경로 Gold V 0
1916 최소비용 구하기 Gold V 0
1920 수 찾기 Silver IV 0
1924 2007년 Bronze I 0
1931 회의실배정 Silver II 0
1958 LCS 3 Gold III 0
1976 여행 가자 Gold IV 0
1987 알파벳 Gold III 0
2042 구간 합 구하기 Platinum V 0
2091 동전 Silver II 0
2188 축사 배정 Platinum IV 0
2211 네트워크 복구 Gold III −1
2293 동전 1 Silver I 0
2309 일곱 난쟁이 Bronze II 0
2338 긴자리 계산 Bronze V 0
2357 최솟값과 최댓값 Platinum V 0
2438 별 찍기 - 1 Bronze III 0
2439 별 찍기 - 2 Bronze III 0
2440 별 찍기 - 3 Bronze III 0
2441 별 찍기 - 4 Bronze III 0
2442 별 찍기 - 5 Bronze III 0
2444 별 찍기 - 7 Bronze III 0
2445 별 찍기 - 8 Bronze III 0
2446 별 찍기 - 9 Bronze III 0
2480 주사위 세개 Bronze IV 0
2484 주사위 네개 Bronze II 0
2490 윷놀이 Bronze III 0
2511 카드놀이 Bronze II +1
2525 오븐 시계 Bronze IV 0
2530 인공지능 시계 Bronze IV 0
2565 전깃줄 Silver I 0
2568 전깃줄 - 2 Gold II 0
2576 홀수 Bronze II +1
2577 숫자의 개수 Bronze II 0
2588 곱셈 Bronze IV 0
2609 최대공약수와 최소공배수 Silver II +3
2629 양팔저울 Gold II 0
2661 좋은수열 Gold III +1
2662 기업투자 Gold IV −1
2665 미로만들기 Gold IV 0
2675 문자열 반복 Bronze II 0
2699 격자점 컨벡스헐 Gold I 0
2738 행렬 덧셈 Bronze I 0
2739 구구단 Bronze III 0
2740 행렬 곱셈 Bronze I 0
2741 N 찍기 Bronze III 0
2742 기찍 N Bronze III 0
2743 단어 길이 재기 Bronze II 0
2747 피보나치 수 Bronze III 0
2752 세수정렬 Bronze IV 0
2753 윤년 Bronze IV 0
2755 이번학기 평점은 몇점? Bronze I 0
2805 나무 자르기 Silver III 0
2839 설탕 배달 Bronze II −1
2869 달팽이는 올라가고 싶다 Bronze II 0
2884 알람 시계 Bronze III 0
2887 행성 터널 Gold II 0
2908 상수 Bronze II 0
2920 음계 Bronze II 0
2941 크로아티아 알파벳 Silver V 0
2953 나는 요리사다 Bronze III 0
2959 거북이 Bronze II +1
3006 터보소트 Platinum IV 0
3052 나머지 Bronze II 0
3053 택시 기하학 Bronze IV −1
3079 입국심사 Silver III −1
3483 Piggy-Bank Silver I 0
3653 영화 수집 Platinum IV 0
4470 줄번호 Bronze II 0
5337 웰컴 Bronze V 0
5338 마이크로소프트 로고 Bronze V 0
5522 카드 게임 Bronze V 0
5543 상근날드 Bronze IV 0
5585 거스름돈 Bronze III −1
5597 과제 안 내신 분..? Bronze II 0