Bronze V

Bronze V Bronze V

정렬 — ID레벨제목푼 사람 수평균 시도시프트 마음대로
#제목해결평균 시도
Sprout 1000
A+B STANDARD
187,149
2.38
A-B STANDARD
157,317
1.40
A/B STANDARD
121,730
2.88
8,758
3.01
106,330
2.02
6,943
1.96
사파리월드 STANDARD
9,839
2.31
별 찍기 - 1 STANDARD
109,363
1.60
검증수 STANDARD
24,415
1.34
Hello World STANDARD
211,490
2.50
A+B - 2 STANDARD
48,434
1.36
행렬 덧셈 STANDARD
3,867
1.46
구구단 STANDARD
114,152
1.96
N 찍기 STANDARD
106,243
1.78
15,042
1.19
6,155
1.27
윤년 STANDARD
95,845
1.90
학점계산 STANDARD
6,006
1.62
8,844
1.40
164
1.84
크냐? STANDARD
7,970
1.86
아! STANDARD
4,996
1.56
10,170
1.45
12,074
1.27
콜센터 STANDARD
8,561
1.48
8,386
1.19
7,237
1.53
등록 STANDARD
41,189
1.99
4,033
1.12
2,258
2.62
627
1.26
1,090
1.18
문자열 STANDARD
4,808
1.26
시험 성적 STANDARD
116,376
1.80
9,214
1.36
8,102
1.73
4
1.00
7,573
1.38
고양이 STANDARD
108,605
3.07
 STANDARD
108,099
2.46
나머지 STANDARD
111,656
1.85
오늘 날짜 STANDARD
12,274
1.65
We love kriii STANDARD
156,955
1.54
큰 수 A+B STANDARD
25,132
2.06
개수 세기 STANDARD
6,845
1.36
59,338
1.89
사칙연산 STANDARD
122,424
2.05
39,252
1.60
88,308
1.83
팩토리얼 STANDARD
49,586
1.93
??! STANDARD
35,469
1.88
A+B - 3 STANDARD
91,501
1.72
A+B - 4 STANDARD
72,446
2.82
A+B - 5 STANDARD
80,206
1.94
A×B STANDARD
123,200
1.27
꼬마 정민 STANDARD
6,105
1.55
66,869
1.25
32,148
3.56
10,934
1.18
4,253
1.49
6,523
1.11
4,183
1.52
78,131
1.62
3,229
1.55
4,655
1.64
5,830
1.17
5,526
1.65
6,002
1.14
5,323
1.69
4,305
1.35
6,510
1.16
5,702
1.17
3,517
1.24
4,414
1.27
2,155
1.08
31,688
1.47
2,510
1.24
2,251
1.10
3,600
1.54
1,882
1.15
1,627
1.53
5의 수난 STANDARD
1,792
1.18
2,027
1.07
1,296
1.10
1,292
1.09
1,286
1.17
1,313
1.26
895
2.06
1,022
1.45
830
1.20
411
1.32
2,057
1.56
새싹 STANDARD
12,706
2.09
1,050
1.83
824
1.30
347
1.05
655
1.26
1