brown597Platinum II
brown5975

브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라운브라우니

Platinum II 59.65%
11,287,915 18,923,7607,635,845
2,006 AC RATING47,507,960 EXP548603문제 해결532문제에 기여

brown597가 기여한 문제

#
제목
해결
평균 시도
15,690
4.88
12,150
1.60
9,765
2.01
29,080
1.93
6,399
2.68
790
3.26
4,953
2.22
424
4.62
35,506
2.04
6,521
3.93
3,403
3.49
2,014
4.40
16,788
3.33