eric00513Diamond IV
eric00513
2020년을 BOJ와 함께한
6

įʂ հմղժɾҽժ ʂէɾҽąҟʂ քօʂʂìҍӀҽ...?

Diamond IV 2314Diamond III 승급까지 −86
123,954,454 EXP2751,099문제 해결309문제에 기여12명의 라이벌
AC RATING
2314 / Diamond IV
상위 100문제의 난이도 합
+ 1,905
Diamond II
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
CLASS 6
+ 210
1,099문제 해결
+ 174
309문제에 기여
+ 25
0일 연속 문제 해결 / 최대 16
⚠ 날짜는 한국 시각 기준으로 매일 오전 6시에 변경됩니다. 강제 갱신의 경우 반영되지 않습니다.
레벨
문제EXP
B5
555.0%26,4000.0%
B4
393.5%26,2080.0%
B3
968.7%91,5840.1%
B2
918.3%125,0340.1%
B1
494.5%97,6080.1%
S5
645.8%186,1760.2%
S4
474.3%200,9720.2%
S3
645.8%405,0560.3%
S2
444.0%414,9200.3%
S1
746.7%1,046,7300.8%
G5
696.3%1,468,8721.2%
G4
706.4%2,250,1501.8%
G3
676.1%3,262,8332.6%
G2
444.0%3,257,0122.6%
G1
555.0%6,208,6755.0%
P5
534.8%9,153,8427.4%
P4
322.9%8,483,7446.8%
P3
312.8%12,656,68010.2%
P2
191.7%11,985,0489.7%
P1
151.4%14,665,90511.8%
D5
90.8%13,683,29411.0%
D4
60.5%14,230,62611.5%
D3
30.3%11,135,4669.0%
D2
10.1%5,827,5604.7%
D1
00.0%00.0%
R5
00.0%00.0%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
태그
문제EXP
▪ 자료 구조
14112.8%46,211,19037.3%
▪ 다이나믹 프로그래밍
18817.1%36,110,66229.1%
▪ 그래프 이론
13412.2%21,455,40217.3%
▪ 세그먼트 트리
514.6%21,194,75417.1%
▪ 트리
393.5%16,429,35613.3%
▪ 그리디 알고리즘
696.3%15,970,17712.9%
▪ 수학
31428.6%14,091,29811.4%
▪ 우선순위 큐
242.2%12,993,73810.5%
▪ 그래프 탐색
968.7%12,680,91810.2%
▪ 이분 탐색
625.6%11,492,7179.3%
▪ 분할 정복
131.2%10,116,0388.2%
▪ 함수 개형을 이용한 최적화
20.2%9,539,3827.7%
▪ 구현
32029.1%9,522,0417.7%
▪ 느리게 갱신되는 세그먼트 트리
141.3%8,551,8826.9%
▪ 깊이 우선 탐색
474.3%7,741,4256.2%
expand_more 더 보기
뱃지
3
1솔브
2020년을 BOJ와 함께한
EtvycAuRLZpb6hhe86x0
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.