Problems
Wiki
Users
Tags
himyu 베타 기여자 베타 기여자 open_in_new
6명의 라이벌
Diamond III 0.50% (553,955 / 111,354,660)

다음 티어까지 110,800,705

마지막 업데이트: 2020년 5월 27일, 14:04:59

책정한 난이도 목록

# 문제 himyu님이 준 티어 Δ
Gold III 1007 벡터 매칭 Gold I Gold I +2
Platinum II 1067 이동 Platinum I Platinum I +1
Platinum IV 1280 나무 심기 Platinum IV Platinum IV 0
Platinum III 1289 트리의 가중치 Platinum II Platinum II +1
Platinum V 1572 중앙값 Platinum IV Platinum IV +1
Bronze IV 1712 손익분기점 Bronze IV Bronze IV 0
Gold IV 1717 집합의 표현 Gold IV Gold IV 0
Gold I 1786 찾기 Gold I Gold I 0
Gold III 1937 욕심쟁이 판다 Gold III Gold III 0
Platinum V 1970 건배 Platinum V Platinum V 0
Platinum II 2336 굉장한 학생 Platinum II Platinum II 0
Platinum II 2373 Fibonacci Game Platinum I Platinum I +1
Gold V 2436 공약수 Gold V Gold V 0
Silver II 2504 괄호의 값 Silver II Silver II 0
Platinum IV 2516 원숭이 Platinum V Platinum V −1
Platinum IV 2517 달리기 Platinum IV Platinum IV 0
Gold V 2650 교차점개수 Gold V Gold V 0
Gold IV 2658 직각이등변삼각형찾기 Gold IV Gold IV 0
Gold II 2718 타일 채우기 Gold I Gold I +1
Diamond V 2814 최소인수 Diamond V Diamond V 0
Diamond V 2927 남극 탐험 Diamond IV Diamond IV +1
Bronze II 3052 나머지 Bronze II Bronze II 0
Platinum IV 3176 도로 네트워크 Platinum III Platinum III +1
Silver III 3185 kviz Silver IV Silver IV −1
Diamond III 3319 전령들 Diamond III Diamond III 0
Platinum IV 3679 단순 다각형 Platinum IV Platinum IV 0
Platinum I 3878 점 분리 Platinum I Platinum I 0
Gold II 4195 친구 네트워크 Gold I Gold I +1
Silver II 4227 Smeech Silver III Silver III −1
Diamond V 5051 피타고라스의 정리 Diamond IV Diamond IV +1
Diamond V 5254 Balls Diamond V Diamond V 0
Silver III 5389 제곱근 작도 Silver IV Silver IV −1
Platinum I 5530 JOIOI 탑 Platinum I Platinum I 0
Platinum III 7469 K번째 수 Platinum II Platinum II +1
Silver I 7576 토마토 Silver I Silver I 0
Diamond I 7890 가까운 점 찾기 Diamond I Diamond I 0
Platinum IV 8907 네온 사인 Platinum IV Platinum IV 0
Gold V 9080 PC방 요금 Gold V Gold V 0
Diamond V 10067 수열 나누기 Diamond IV Diamond IV +1
Diamond V 10167 금광 Diamond V Diamond V 0
Diamond III 10641 The J-th Number Diamond II Diamond II +1
Gold I 10775 공항 Gold I Gold I 0
Silver IV 10815 숫자 카드 Silver IV Silver IV 0
Silver I 10827 a^b Gold V Gold V +1
Silver IV 10828 스택 Silver IV Silver IV 0
Platinum V 10868 최솟값 Platinum V Platinum V 0
Platinum IV 10999 구간 합 구하기 2 Platinum IV Platinum IV 0
Platinum V 11003 최솟값 찾기 Platinum V Platinum V 0
Gold I 11401 이항 계수 3 Gold I Gold I 0
Platinum V 11402 이항 계수 4 Platinum V Platinum V 0
Gold III 11437 LCA Gold I Gold I +2
Platinum V 11438 LCA 2 Platinum IV Platinum IV +1
Silver III 11659 구간 합 구하기 4 Silver III Silver III 0
Bronze I 11719 그대로 출력하기 2 Bronze I Bronze I 0
Diamond V 11932 트리와 K번째 수 Diamond V Diamond V 0
Gold II 12100 2048 (Easy) Gold II Gold II 0
Platinum I 12728 n제곱 계산 Platinum I Platinum I 0
Ruby V 12736 Fireworks Ruby V Ruby V 0
Diamond V 12771 Oil Diamond IV Diamond IV +1
Platinum I 12795 반평면 땅따먹기 Diamond V Diamond V +1
Diamond IV 12858 Range GCD Diamond IV Diamond IV 0
Diamond III 12876 반평면 땅따먹기 2 Diamond III Diamond III 0
Platinum I 12925 Numbers Diamond V Diamond V +1
Diamond V 13186 팔찌 Diamond IV Diamond IV +1
Diamond III 13323 BOJ 수열 1 Diamond II Diamond II +1
Diamond II 13324 BOJ 수열 2 Diamond I Diamond I +1
Platinum I 13510 트리와 쿼리 1 Platinum I Platinum I 0
Diamond V 13517 트리와 쿼리 8 Diamond V Diamond V 0
Diamond III 13519 트리와 쿼리 10 Diamond III Diamond III 0
Diamond IV 13538 XOR 쿼리 Diamond IV Diamond IV 0
Diamond V 13545 수열과 쿼리 0 Diamond IV Diamond IV +1
Platinum I 13548 수열과 쿼리 6 Diamond V Diamond V +1
Diamond V 13925 수열과 쿼리 13 Diamond V Diamond V 0
Diamond II 13949 쉬운 문제 Diamond II Diamond II 0
Diamond V 14240 부분 수열의 점수 Diamond V Diamond V 0
Platinum IV 14245 XOR Platinum IV Platinum IV 0
Gold I 14427 수열과 쿼리 15 Gold I Gold I 0
Platinum V 14428 수열과 쿼리 16 Platinum V Platinum V 0
Gold V 14502 연구소 Gold V Gold V 0
Gold IV 14565 역원(Inverse) 구하기 Gold IV Gold IV 0
Gold III 14786 Ax+Bsin(x)=C ② Gold III Gold III 0
Diamond V 15456 Greedy Gift Takers Diamond V Diamond V 0
Diamond V 15556 Commuter Pass Diamond V Diamond V 0
Platinum I 15576 큰 수 곱셈 (2) Diamond IV Diamond IV +2
Bronze V 15962 새로운 시작 Bronze V Bronze V 0
Platinum IV 15967 에바쿰 Platinum IV Platinum IV 0
Platinum III 15972 물탱크 Platinum II Platinum II +1
Silver I 15973 두 박스 Silver I Silver I 0
Diamond V 16074 Mountaineers Diamond V Diamond V 0
Bronze V 16394 홍익대학교 Bronze V Bronze V 0
Platinum I 16489 삼각형 해커 Platinum I Platinum I 0
Diamond IV 16910 mex와 쿼리 Diamond IV Diamond IV 0
Platinum IV 16975 수열과 쿼리 21 Platinum IV Platinum IV 0
Diamond III 16977 히스토그램에서 가장 큰 직사각형과 쿼리 Diamond II Diamond II +1
Platinum III 16978 수열과 쿼리 22 Platinum II Platinum II +1
Gold III 17297 Messi Gimossi Gold IV Gold IV −1
Platinum II 17353 하늘에서 떨어지는 1, 2, ..., R-L+1개의 별 Platinum II Platinum II 0
Platinum III 17408 수열과 쿼리 24 Platinum III Platinum III 0
Diamond IV 17410 수열과 쿼리 1.5 Diamond IV Diamond IV 0
Diamond IV 17429 국제 메시 기구 Diamond IV Diamond IV 0