ishs281214Gold V
ishs2812142
Gold V 805Gold IV 승급까지 −145
776,380 EXP11,382442문제 해결
AC RATING
805 / Gold V
상위 100문제의 난이도 합
+ 599
Gold I
Silver I
Silver I
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
CLASS 2
+ 50
442문제 해결
+ 156
0일 연속 문제 해결 / 최대 1
⚠ 날짜는 한국 시각 기준으로 매일 오전 6시에 변경됩니다. 강제 갱신의 경우 반영되지 않습니다.
레벨
문제EXP
B5
5712.9%27,3603.5%
B4
5312.0%35,6164.6%
B3
14131.9%134,51417.3%
B2
10223.1%140,14818.1%
B1
398.8%77,68810.0%
S5
235.2%66,9078.6%
S4
132.9%55,5887.2%
S3
40.9%25,3163.3%
S2
71.6%66,0108.5%
S1
20.5%28,2903.6%
G5
00.0%00.0%
G4
00.0%00.0%
G3
00.0%00.0%
G2
00.0%00.0%
G1
10.2%112,88514.5%
P5
00.0%00.0%
P4
00.0%00.0%
P3
00.0%00.0%
P2
00.0%00.0%
P1
00.0%00.0%
D5
00.0%00.0%
D4
00.0%00.0%
D3
00.0%00.0%
D2
00.0%00.0%
D1
00.0%00.0%
R5
00.0%00.0%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
태그
문제EXP
▪ 수학
26359.5%486,97462.7%
▪ 구현
26760.4%316,93240.8%
▪ 정수론
214.8%201,23625.9%
▪ 소수 판정
81.8%158,30520.4%
▪ 에라토스테네스의 체
51.1%150,16619.3%
▪ 사칙연산
15635.3%137,49217.7%
▪ 문자열
8018.1%132,40317.1%
▪ 정렬
194.3%55,2017.1%
▪ 브루트포스 알고리즘
143.2%33,2404.3%
▪ 유클리드 호제법
61.4%30,1293.9%
▪ 다이나믹 프로그래밍
71.6%26,9353.5%
▪ 자료 구조
61.4%25,4253.3%
▪ 그리디 알고리즘
61.4%24,5233.2%
▪ 임의 정밀도 / 큰 수 연산
122.7%18,2562.4%
▪ 기하학
163.6%17,1762.2%
expand_more 더 보기
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.