kimyul528Platinum III
kimyul528베타 기여자2

Try the best

Platinum III 1927
Platinum II 승급까지 73
47,817,226 EXP770498문제 해결207문제에 기여6명의 라이벌

kimyul528가 기여한 문제

Bronze IV 5928
 → Bronze IV Bronze IV2020. 5. 7. 오후 1:41:37
Bronze III 3053
 → Bronze IV Bronze IV2020. 5. 7. 오후 1:41:25
Bronze IV 11549
 → Bronze IV Bronze IV2020. 5. 7. 오후 1:40:47
Bronze IV 11466
 → Bronze IV Bronze IV2020. 5. 7. 오후 1:39:08
Bronze IV 10797
 → Bronze V Bronze V2020. 5. 7. 오후 1:38:15

단순 입출력으로 가능

Bronze IV 10768
 → Bronze IV Bronze IV2020. 5. 7. 오후 1:35:59
Bronze IV 10707
 → Bronze IV Bronze IV2020. 5. 7. 오후 1:35:32
Bronze IV 10179
 → Bronze III Bronze III2020. 5. 7. 오후 1:34:06
Bronze IV 10156
 → Bronze IV Bronze IV2020. 5. 7. 오후 1:24:45
Bronze IV 10101
 → Bronze IV Bronze IV2020. 5. 7. 오후 1:20:11
Bronze IV 8723
 → Bronze IV Bronze IV2020. 5. 7. 오후 1:16:40
Bronze IV 8718
 → Bronze IV Bronze IV2020. 5. 7. 오후 1:15:43
Bronze III 8716
 → Bronze IV Bronze IV2020. 5. 7. 오후 1:13:44
Bronze IV 18414
 → Bronze IV Bronze IV2020. 5. 7. 오후 1:06:33

단순 조건문

Diamond V 2561
 → Diamond V Diamond V2020. 5. 7. 오전 10:18:14
Bronze III 5101
 → Bronze III Bronze III2020. 5. 4. 오전 6:48:30
Gold I 2642
 → Platinum V Platinum V2020. 4. 21. 오전 6:50:31
Gold III 2560
 → Gold III Gold III2020. 4. 6. 오전 9:18:53
Gold III 1691
 → Gold IV Gold IV2020. 4. 6. 오전 9:18:23

간단한 dp 문제

다이나믹 프로그래밍tag:dp

Bronze IV 11282
 → Bronze V Bronze V2020. 4. 1. 오전 7:13:34