kimyul528Platinum III
kimyul528베타 기여자2

Try the best

Platinum III 1914
Platinum II 승급까지 86
45,821,807 EXP777494문제 해결207문제에 기여6명의 라이벌

kimyul528가 기여한 문제

Platinum II 8985
 → Platinum II Platinum II2020. 3. 28. 오전 9:27:30
Platinum II 2647
 → Platinum II Platinum II2020. 3. 28. 오전 9:27:24
Platinum II 1348
 → Platinum II Platinum II2020. 3. 28. 오전 9:27:19
Platinum I 7577
 → Platinum I Platinum I2020. 3. 28. 오전 9:27:06
Bronze V 8437
 → Bronze V Bronze V2020. 3. 28. 오전 9:26:50
Gold II 2481
 → Gold III Gold III2020. 3. 27. 오전 10:00:03
Platinum I 2452
 → Platinum II Platinum II2020. 3. 27. 오전 9:56:13
Gold II 2585
 → Gold I Gold I2020. 3. 21. 오전 8:11:07
Gold IV 2638
 → Gold IV Gold IV2020. 3. 20. 오전 8:30:36
Gold IV 1027
 → Gold III Gold III2020. 3. 19. 오전 9:24:46
Diamond V 10070
 → Diamond V Diamond V2020. 3. 19. 오전 8:13:18

Lazy Propagation + Segment tree

Gold II 14867
 → Gold II Gold II2020. 3. 18. 오전 6:46:54
Bronze II 2562
 → Bronze II Bronze II2020. 3. 16. 오전 6:56:48
Bronze II 2908
 → Bronze IV Bronze IV2020. 3. 16. 오전 6:56:41

간단한 조건문 문제

Bronze II 2675
 → Bronze II Bronze II2020. 3. 16. 오전 6:55:53

구현tag:implementation

Bronze II 2920
 → Bronze III Bronze III2020. 3. 16. 오전 6:55:16
Bronze II 15552
 → Bronze II Bronze II2020. 3. 16. 오전 6:55:01
Bronze II 8958
 → Bronze II Bronze II2020. 3. 16. 오전 6:54:45
Bronze II 11721
 → Bronze I Bronze I2020. 3. 16. 오전 6:54:37
Bronze III 4153
 → Bronze III Bronze III2020. 3. 16. 오전 6:53:53