kimyul528Platinum III
kimyul528베타 기여자2

Try the best

Platinum III 1927
Platinum II 승급까지 73
47,817,226 EXP770498문제 해결207문제에 기여6명의 라이벌

kimyul528가 기여한 문제

Gold I 1019
 → Gold III Gold III2020. 3. 8. 오전 3:53:47
Bronze IV 1212
 → Bronze IV Bronze IV2020. 3. 8. 오전 2:33:06
Bronze V 15727
 → Bronze V Bronze V2020. 3. 7. 오후 4:22:28
Bronze V 15439
 → Bronze V Bronze V2020. 3. 7. 오후 4:21:22
Bronze V 14652
 → Bronze V Bronze V2020. 3. 7. 오후 4:19:34
Bronze V 17256
 → Bronze V Bronze V2020. 3. 7. 오후 4:15:12
Bronze V 17496
 → Bronze V Bronze V2020. 3. 7. 오후 4:12:11
Bronze V 18096
 → Bronze V Bronze V2020. 3. 7. 오후 4:08:00

Text / 1B

Bronze V 18108
 → Bronze V Bronze V2020. 3. 7. 오후 4:04:12
Bronze V 18301
 → Bronze V Bronze V2020. 3. 7. 오후 4:02:54
Bronze V 16170
 → Bronze V Bronze V2020. 3. 7. 오후 4:00:33
Bronze V 13277
 → Bronze V Bronze V2020. 3. 7. 오후 3:59:24
Bronze V 11283
 → Bronze V Bronze V2020. 3. 7. 오후 3:50:31
Platinum III 7424
 → Platinum III Platinum III2020. 3. 7. 오후 3:21:01

백트래킹tag:backtracking

Gold V 2589
 → Gold V Gold V2020. 3. 5. 오후 4:30:36
Platinum IV 5419
 → Platinum IV Platinum IV2020. 3. 2. 오전 12:43:30
Platinum V 2505
 → Platinum V Platinum V2020. 2. 24. 오전 1:38:15
Platinum IV 16201
 → Platinum V Platinum V2020. 2. 23. 오후 2:31:21

아이디어만 있다면 간단한 문제

Gold IV 1987
 → Gold IV Gold IV2020. 2. 22. 오전 4:08:46

백트래킹 기본문제

Platinum V 2549
 → Gold I Gold I2020. 2. 22. 오전 3:44:36

백트래킹tag:backtracking