kyaryunha_cppDiamond V
kyaryunha_cppUCPC 2020 본선 출전7

잘생긴 사람은 알고리즘을 잘해야해. 그래서 나는 알고리즘을 해. http://kyaryunha.com/cv

Diamond V 2203
Diamond IV 승급까지 97
84,528,170 EXP314642문제 해결560문제에 기여17명의 라이벌

kyaryunha_cpp가 기여한 문제

Platinum III 18437
 → Platinum I Platinum I2020. 8. 18. 오후 3:00:12

segment tree with lazy propogation 구간합 변형 + euler tour technique

Bronze IV 14470
 → Bronze IV Bronze IV2020. 8. 10. 오후 5:24:59
Gold V 1915
 → Gold III Gold III2020. 8. 10. 오후 5:24:40
Platinum V 4181
 → Platinum V Platinum V2020. 8. 10. 오후 5:24:21
Gold IV 19538
 → Gold III Gold III2020. 8. 10. 오후 5:23:52
Bronze II 19532
 → Silver V Silver V2020. 8. 10. 오후 5:23:35
Bronze III 2460
 → Bronze III Bronze III2020. 8. 10. 오후 5:23:16
Bronze III 14920
 → Bronze III Bronze III2020. 8. 10. 오후 5:23:08
Platinum V 19544
 → Platinum IV Platinum IV2020. 8. 2. 오후 12:59:15
Gold IV 19542
 → Gold II Gold II2020. 8. 2. 오후 12:58:48
Gold IV 13913
 → Gold IV Gold IV2020. 7. 19. 오후 4:44:20
Gold IV 2458
 → Gold IV Gold IV2020. 7. 19. 오후 4:44:15
Gold IV 1987
 → Gold IV Gold IV2020. 7. 19. 오후 4:44:10
Gold IV 1967
 → Gold IV Gold IV2020. 7. 19. 오후 4:44:07
Gold IV 1717
 → Gold IV Gold IV2020. 7. 19. 오후 4:44:03
Gold IV 1707
 → Gold IV Gold IV2020. 7. 19. 오후 4:43:59
Gold IV 1504
 → Gold IV Gold IV2020. 7. 19. 오후 4:43:55
Gold IV 1197
 → Gold IV Gold IV2020. 7. 19. 오후 4:43:37
Gold V 1753
 → Gold V Gold V2020. 7. 19. 오후 4:43:16
Gold V 1916
 → Gold V Gold V2020. 7. 19. 오후 4:43:07