tnsgh9603Diamond V
tnsgh9603
EtvycAuRLZpb6hhe86x0
5

https://blog.naver.com/tnsgh9603

Diamond V 2205Diamond IV 승급까지 −95
AC RATING
Diamond V 2205
상위 100문제의 난이도 합
+ 1,805
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond II
Diamond III
Diamond III
Diamond IV
Diamond IV
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
CLASS 5
+ 200
2,591문제 해결
+ 175
348문제에 기여
+ 25
스트릭
최대 78일 연속 문제 해결, 현재 78
날짜는 한국 시각 기준으로 매일 오전 6시에 변경됩니다. 강제 갱신의 경우 반영되지 않습니다.
난이도 분포
경험치 108,576,023
레벨
문제EXP
B5
632.4%30,2400.0%
B4
1114.3%74,5920.1%
B3
41716.1%397,8180.4%
B2
73228.3%1,005,7680.9%
B1
46217.8%920,3040.8%
S5
2399.2%695,2510.6%
S4
983.8%419,0480.4%
S3
532.0%335,4370.3%
S2
371.4%348,9100.3%
S1
512.0%721,3950.7%
G5
592.3%1,255,9921.2%
G4
602.3%1,928,7001.8%
G3
461.8%2,240,1542.1%
G2
361.4%2,664,8282.5%
G1
341.3%3,838,0903.5%
P5
180.7%3,108,8522.9%
P4
180.7%4,772,1064.4%
P3
150.6%6,124,2005.6%
P2
60.2%3,784,7523.5%
P1
130.5%12,710,45111.7%
D5
80.3%12,162,92811.2%
D4
20.1%4,743,5424.4%
D3
20.1%7,423,6446.8%
D2
10.0%5,827,5605.4%
D1
30.1%27,535,22125.4%
R5
00.0%00.0%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
태그 분포
태그
문제EXP
▪ 수학
1,03439.9%38,902,31235.8%
▪ 정수론
913.5%16,003,09414.7%
▪ 최대 유량
20.1%15,005,96713.8%
▪ 최대 유량 최소 컷 정리
20.1%15,005,96713.8%
▪ 다이나믹 프로그래밍
1144.4%13,012,82612.0%
▪ 기하학
1003.9%12,858,54811.8%
▪ 자료 구조
1284.9%11,931,68711.0%
▪ 그래프 이론
1094.2%11,786,53410.9%
▪ 임의 정밀도 / 큰 수 연산
401.5%9,332,6548.6%
▪ 세그먼트 트리
190.7%6,975,3206.4%
▪ 최소 스패닝 트리
60.2%5,236,1424.8%
▪ 구현
1,50258.0%4,555,7244.2%
▪ 트리
281.1%4,491,7944.1%
▪ 정렬
1254.8%4,337,8514.0%
▪ 그리디 알고리즘
1084.2%4,144,4553.8%
더 보기
뱃지
9
2020년을 BOJ와 함께한
EtvycAuRLZpb6hhe86x0
1솔브
새싹1단계
새싹2단계
새싹3단계
새싹4단계
새싹5단계
새싹6단계
해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 학교 정보가 잘못되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.