Ruby V 14.79% (25,200,970 / 170,402,000)

전일 대비 →0, 다음 티어까지 145,201,030
마지막 업데이트: 2020년 1월 23일, 16:33:36

책정한 난이도 목록

# 문제 xiaowuc1님이 준 티어 Δ
1002 터렛 Bronze I −2
1003 피보나치 함수 Bronze II −4
1004 어린 왕자 Silver V −1
1005 ACM Craft Gold IV −2
1009 분산처리 Bronze III 0
1010 다리 놓기 Bronze III −3
1015 수열 정렬 Silver V −1
1016 제곱 ㄴㄴ 수 Gold I +1
1017 소수 쌍 Platinum III 0
1019 책 페이지 Platinum V +1
1022 소용돌이 예쁘게 출력하기 Gold IV +1
1023 괄호 문자열 Platinum IV 0
1024 수열의 합 Bronze III −6
1026 보물 Silver IV 0
1032 명령 프롬프트 Bronze II −1
1037 약수 Bronze III −3
1038 감소하는 수 Silver I −2
1051 숫자 정사각형 Bronze I −3
1057 토너먼트 Bronze II −5
1062 가르침 Silver II −3
1068 트리 Silver III −2
1072 게임 Silver V −1
1075 나누기 Bronze III −1
1076 저항 Bronze II 0
1080 행렬 Silver I +1
1100 하얀 칸 Bronze II 0
1110 더하기 사이클 Bronze II −1
1120 문자열 Bronze I −2
1126 같은 탑 Platinum II 0
1138 한 줄로 서기 Silver III −2
1152 단어의 개수 Bronze II 0
1157 단어 공부 Bronze II −1
1159 농구 경기 Bronze II 0
1167 트리의 지름 Gold IV −1
1182 부분수열의 합 Silver V −4
1194 달이 차오른다, 가자. Gold IV −3
1197 최소 스패닝 트리 Gold V −1
1213 팰린드롬 만들기 Silver IV 0
1225 이상한 곱셈 Bronze II 0
1238 파티 Gold V −2
1247 부호 Bronze III −1
1252 이진수 덧셈 Bronze I 0
1254 팰린드롬 만들기 Silver IV −2
1256 사전 Gold V −1
1261 알고스팟 Silver I −1
1264 모음의 개수 Bronze II −1
1267 핸드폰 요금 Bronze III 0
1269 대칭 차집합 Silver III 0
1271 엄청난 부자2 Bronze V 0
1275 커피숍2 Platinum V 0
1280 나무 심기 Platinum IV 0
1284 집 주소 Bronze II 0
1292 쉽게 푸는 문제 Bronze II −3
1296 데이트 Bronze II 0
1297 TV 크기 Bronze V −1
1298 노트북의 주인을 찾아서 Platinum V 0
1300 K번째 수 Gold IV 0
1302 베스트셀러 Silver IV 0
1312 소수 Silver V +1
1316 그룹 단어 체커 Bronze I −1
1321 군인 Platinum IV 0
1325 효율적인 해킹 Silver III −1
1328 고층 빌딩 Gold I +1
1337 올바른 배열 Silver V −1
1339 단어 수학 Silver II −3
1343 폴리오미노 Silver IV +1
1350 진짜 공간 Bronze II 0
1351 무한 수열 Gold V −1
1356 유진수 Bronze II −1
1371 가장 많은 글자 Bronze II 0
1377 버블 소트 Gold III +2
1389 케빈 베이컨의 6단계 법칙 Silver II −1
1395 스위치 Platinum III 0
1405 미친 로봇 Silver III −3
1406 에디터 Silver III 0
1408 24 Bronze II 0
1427 소트인사이드 Bronze I −1
1431 시리얼 번호 Silver V −2
1439 뒤집기 Silver V 0
1449 수리공 항승 Silver IV −1
1453 피시방 알바 Bronze II −1
1456 거의 소수 Silver I 0
1485 정사각형 Bronze I 0
1504 특정한 최단 경로 Gold IV 0
1507 궁금한 민호 Silver I −2
1509 팰린드롬 분할 Gold I 0
1516 게임 개발 Gold IV −2
1517 버블 소트 Gold V −1
1520 내리막 길 Gold IV 0
1525 퍼즐 Gold I +2
1526 가장 큰 금민수 Bronze III −1
1541 잃어버린 괄호 Silver III −1
1547 Bronze III 0
1550 16진수 Bronze V 0
1551 수열의 변화 Bronze II 0
1568 Bronze III −1
1572 중앙값 Platinum V 0
1592 영식이와 친구들 Bronze II 0
1598 꼬리를 무는 숫자 나열 Bronze V −2
1600 말이 되고픈 원숭이 Gold V 0