20183051Gold IV
201830511
Gold IV 988
Gold III 승급까지 112
1,420,632 EXP6,334159문제 해결
AC RATING
988 / Gold IV
상위 100문제의 난이도 합
+ 867
Platinum V
Gold I
Gold II
Gold III
Gold IV
Gold IV
Gold IV
Gold IV
Gold IV
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Bronze I
CLASS 1
+ 25
159문제 해결
+ 96
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
85.0%3,8400.3%
B4
21.3%1,3440.1%
B3
2012.6%19,0801.3%
B2
1811.3%24,7321.7%
B1
127.5%23,9041.7%
S5
1710.7%49,4533.5%
S4
148.8%59,8644.2%
S3
2113.2%132,9099.4%
S2
138.2%122,5908.6%
S1
1610.1%226,32015.9%
G5
95.7%191,59213.5%
G4
53.1%160,72511.3%
G3
10.6%48,6993.4%
G2
10.6%74,0235.2%
G1
10.6%112,8857.9%
P5
10.6%172,71412.2%
P4
00.0%00.0%
P3
00.0%00.0%
P2
00.0%00.0%
P1
00.0%00.0%
D5
00.0%00.0%
D4
00.0%00.0%
D3
00.0%00.0%
D2
00.0%00.0%
D1
00.0%00.0%
R5
00.0%00.0%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom12345
태그
문제EXP
▪ 그래프 이론
1911.9%434,65530.6%
▪ 자료 구조
138.2%279,84119.7%
▪ 수학
4830.2%257,78118.1%
▪ 다이나믹 프로그래밍
2515.7%249,31617.5%
▪ 그래프 탐색
138.2%212,21014.9%
▪ 트리를 사용한 집합과 맵
10.6%172,71412.2%
▪ 정수론
74.4%155,98411.0%
▪ 소수 판정
63.8%153,07510.8%
▪ 구현
5031.4%151,35510.7%
▪ 에라토스테네스의 체
53.1%150,16610.6%
▪ 브루트포스 알고리즘
138.2%149,45010.5%
▪ 너비 우선 탐색
106.3%144,63210.2%
▪ 위상 정렬
21.3%122,7228.6%
▪ 깊이 우선 탐색
85.0%109,1997.7%
▪ 그리디 알고리즘
106.3%104,6857.4%
expand_more 더 보기
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.