9114jinPlatinum IV
9114jin
SUAPC 2021s
5
Platinum IV 1859Platinum III 승급까지 −41
18,385,305 EXP1,171601문제 해결2명의 라이벌
AC RATING
1859 / Platinum IV
상위 100문제의 난이도 합
+ 1,493
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
CLASS 5
+ 200
601문제 해결
+ 166
0일 연속 문제 해결 / 최대 68
⚠ 날짜는 한국 시각 기준으로 매일 오전 6시에 변경됩니다. 강제 갱신의 경우 반영되지 않습니다.
레벨
문제EXP
B5
254.2%12,0000.1%
B4
213.5%14,1120.1%
B3
549.0%51,5160.3%
B2
498.2%67,3260.4%
B1
223.7%43,8240.2%
S5
508.3%145,4500.8%
S4
406.7%171,0400.9%
S3
538.8%335,4371.8%
S2
416.8%386,6302.1%
S1
528.7%735,5404.0%
G5
518.5%1,085,6885.9%
G4
376.2%1,189,3656.5%
G3
305.0%1,460,9707.9%
G2
203.3%1,480,4608.1%
G1
223.7%2,483,47013.5%
P5
142.3%2,417,99613.2%
P4
132.2%3,446,52118.7%
P3
71.2%2,857,96015.5%
P2
00.0%00.0%
P1
00.0%00.0%
D5
00.0%00.0%
D4
00.0%00.0%
D3
00.0%00.0%
D2
00.0%00.0%
D1
00.0%00.0%
R5
00.0%00.0%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
태그
문제EXP
▪ 수학
20233.6%4,842,02526.3%
▪ 다이나믹 프로그래밍
11318.8%4,366,42123.7%
▪ 자료 구조
589.7%3,179,43017.3%
▪ 그래프 이론
518.5%2,982,69216.2%
▪ 그리디 알고리즘
508.3%2,351,75212.8%
▪ 세그먼트 트리
91.5%2,067,20111.2%
▪ 정수론
538.8%1,946,81910.6%
▪ 강한 연결 요소
50.8%1,283,9427.0%
▪ 구현
16026.6%1,191,9796.5%
▪ 이분 탐색
244.0%1,179,0236.4%
▪ 비트마스킹
91.5%1,177,8796.4%
▪ 게임 이론
122.0%1,139,5346.2%
▪ 정렬
579.5%1,127,0086.1%
▪ 그래프 탐색
325.3%1,076,8215.9%
▪ 트리
101.7%957,8215.2%
expand_more 더 보기
뱃지
7
SUAPC 2021s
새싹1단계
새싹2단계
새싹3단계
새싹4단계
새싹5단계
새싹6단계
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.