Green55Diamond I
Green55SUAPC 2021w9

블로그 : blog.naver.com/pasdfq

Diamond I 2607
Ruby V 승급까지 93
507,746,763 EXP883,459문제 해결1,155문제에 기여14명의 라이벌
AC RATING
2607 / Diamond I
상위 100문제의 난이도 합
+ 2,167
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
CLASS 9
+ 240
3,459문제 해결
+ 175
1,155문제에 기여
+ 25
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
611.8%29,2800.0%
B4
1053.0%70,5600.0%
B3
3139.0%298,6020.1%
B2
34910.1%479,5260.1%
B1
2096.0%416,3280.1%
S5
1965.7%570,1640.1%
S4
1775.1%756,8520.1%
S3
1935.6%1,221,4970.2%
S2
1494.3%1,405,0700.3%
S1
2146.2%3,027,0300.6%
G5
2086.0%4,427,9040.9%
G4
2005.8%6,429,0001.3%
G3
1514.4%7,353,5491.4%
G2
1323.8%9,771,0361.9%
G1
1243.6%13,997,7402.8%
P5
1504.3%25,907,1005.1%
P4
1183.4%31,283,8066.2%
P3
1193.4%48,585,3209.6%
P2
842.4%52,986,52810.4%
P1
671.9%65,507,70912.9%
D5
541.6%82,099,76416.2%
D4
280.8%66,409,58813.1%
D3
150.4%55,677,33011.0%
D2
30.1%17,482,6803.4%
D1
00.0%00.0%
R5
00.0%00.0%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom2468
태그
문제EXP
▪ 자료 구조
38011.0%165,812,00732.7%
▪ 다이나믹 프로그래밍
45513.2%120,749,41423.8%
▪ 그래프 이론
41211.9%97,337,56919.2%
▪ 세그먼트 트리
1323.8%96,653,90819.0%
▪ 트리
1173.4%61,654,64412.1%
▪ 수학
80723.3%50,987,28010.0%
▪ 이분 탐색
1414.1%42,039,8598.3%
▪ 최대 유량
381.1%39,032,9657.7%
▪ 그리디 알고리즘
2276.6%38,537,9427.6%
▪ 기하학
922.7%34,128,7066.7%
▪ 분리 집합
702.0%33,653,8136.6%
▪ 분할 정복
361.0%33,013,9516.5%
▪ 오프라인 쿼리
331.0%31,978,7416.3%
▪ 느리게 갱신되는 세그먼트 트리
300.9%31,468,1476.2%
▪ 문자열
3219.3%24,008,1674.7%
expand_more 더 보기
뱃지
7
베타 기여자
제21대 국회의원 선거 (2020)
2020년을 BOJ와 함께한
EtvycAuRLZpb6hhe86x0
신촌역 (2020)
SUAPC 2021w
UCPC 2020 본선 출전
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.