artichoke42Diamond I
artichoke42UCPC 2020 본선 출전8

아직도 갈길이 머네요..

Diamond I 2651
Ruby V 승급까지 49
454,699,770 EXP66922문제 해결270문제에 기여7명의 라이벌
AC RATING
2651 / Diamond I
상위 100문제의 난이도 합
+ 2,223
Ruby V
Ruby V
Ruby V
Ruby V
Ruby V
Ruby V
Ruby V
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
CLASS 8
+ 230
922문제 해결
+ 173
270문제에 기여
+ 25
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
424.6%20,1600.0%
B4
323.5%21,5040.0%
B3
11011.9%104,9400.0%
B2
849.1%115,4160.0%
B1
404.3%79,6800.0%
S5
353.8%101,8150.0%
S4
293.1%124,0040.0%
S3
384.1%240,5020.1%
S2
293.1%273,4700.1%
S1
424.6%594,0900.1%
G5
424.6%894,0960.2%
G4
374.0%1,189,3650.3%
G3
293.1%1,412,2710.3%
G2
192.1%1,406,4370.3%
G1
384.1%4,289,6300.9%
P5
394.2%6,735,8461.5%
P4
475.1%12,460,4992.7%
P3
212.3%8,573,8801.9%
P2
222.4%13,877,4243.1%
P1
272.9%26,398,6295.8%
D5
444.8%66,896,10414.7%
D4
171.8%40,320,1078.9%
D3
91.0%33,406,3987.3%
D2
50.5%29,137,8006.4%
D1
111.2%100,962,47722.2%
R5
70.8%101,513,18122.3%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom2468
태그
문제EXP
▪ 자료 구조
12613.7%157,906,78834.7%
▪ 세그먼트 트리
697.5%128,179,74528.2%
▪ 다이나믹 프로그래밍
11212.1%105,159,24423.1%
▪ 느리게 갱신되는 세그먼트 트리
161.7%89,933,77819.8%
▪ 문자열
10010.8%81,634,46218.0%
▪ 트리
414.4%78,510,80217.3%
▪ 수학
27629.9%65,943,36214.5%
▪ 비트 집합
40.4%58,007,53212.8%
▪ 스플레이 트리
80.9%33,307,6957.3%
▪ 링크/컷 트리
30.3%27,535,2216.1%
▪ 정수론
495.3%26,423,5025.8%
▪ 오프라인 쿼리
182.0%22,294,5224.9%
▪ 이분 탐색
333.6%21,728,6404.8%
▪ 그리디 알고리즘
363.9%21,130,1494.6%
▪ 그래프 이론
889.5%19,083,0794.2%
expand_more 더 보기
뱃지
2
EtvycAuRLZpb6hhe86x0
UCPC 2020 본선 출전
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.