chltjrwns1ghGold III
chltjrwns1gh3
Gold III 1139
Gold II 승급까지 111
1,644,059 EXP5,363490문제 해결
AC RATING
1139 / Gold III
상위 100문제의 난이도 합
+ 879
Gold II
Gold II
Gold II
Gold IV
Gold IV
Gold IV
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
CLASS 3
+ 100
490문제 해결
+ 160
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
5210.6%24,9601.5%
B4
6613.5%44,3522.7%
B3
11523.5%109,7106.7%
B2
7916.1%108,5466.6%
B1
367.3%71,7124.4%
S5
377.6%107,6336.5%
S4
285.7%119,7287.3%
S3
255.1%158,2259.6%
S2
153.1%141,4508.6%
S1
204.1%282,90017.2%
G5
81.6%170,30410.4%
G4
30.6%96,4355.9%
G3
00.0%00.0%
G2
30.6%222,06913.5%
G1
00.0%00.0%
P5
00.0%00.0%
P4
00.0%00.0%
P3
00.0%00.0%
P2
00.0%00.0%
P1
00.0%00.0%
D5
00.0%00.0%
D4
00.0%00.0%
D3
00.0%00.0%
D2
00.0%00.0%
D1
00.0%00.0%
R5
00.0%00.0%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom12345
태그
문제EXP
▪ 수학
24650.2%717,82343.7%
▪ 구현
25652.2%545,73933.2%
▪ 문자열
6513.3%209,15912.7%
▪ 브루트포스 알고리즘
224.5%203,75012.4%
▪ 정수론
234.7%185,68511.3%
▪ 다이나믹 프로그래밍
204.1%149,6599.1%
▪ 자료 구조
214.3%133,4048.1%
▪ 그래프 탐색
91.8%124,3457.6%
▪ 그래프 이론
91.8%124,3457.6%
▪ 재귀
91.8%124,0377.5%
▪ 분할 정복을 이용한 거듭제곱
30.6%120,3137.3%
▪ 사칙연산
11824.1%114,3967.0%
▪ 너비 우선 탐색
71.4%88,9125.4%
▪ 정렬
244.9%76,0634.6%
▪ 깊이 우선 탐색
61.2%74,7674.5%
expand_more 더 보기
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.