cmkang8128Platinum IV
cmkang81283

느 컴퓨터엔 이거 없지? 너 WA 프로그래밍이 재밌단다.

Platinum IV 59.54%
4,735,786 7,953,5103,217,724
20,753,921 EXP736778문제 해결
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
617.8%29,2800.1%
B4
8711.2%58,4640.3%
B3
33342.8%317,6821.5%
B2
638.1%86,5620.4%
B1
172.2%33,8640.2%
S5
243.1%69,8160.3%
S4
283.6%119,7280.6%
S3
384.9%240,5021.2%
S2
243.1%226,3201.1%
S1
314.0%438,4952.1%
G5
111.4%234,1681.1%
G4
81.0%257,1601.2%
G3
81.0%389,5921.9%
G2
101.3%740,2303.6%
G1
60.8%677,3103.3%
P5
50.6%863,5704.2%
P4
60.8%1,590,7027.7%
P3
50.6%2,041,4009.8%
P2
10.1%630,7923.0%
P1
10.1%977,7274.7%
D5
30.4%4,561,09822.0%
D4
10.1%2,371,77111.4%
D3
10.1%3,711,82217.9%
D2
00.0%00.0%
D1
00.0%00.0%
R5
00.0%00.0%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom12345
태그
문제EXP
▪ 수학
36747.2%15,987,03777.0%
▪ 정수론
253.2%9,057,79943.6%
▪ 이분 탐색
131.7%4,101,11519.8%
▪ 임의 정밀도 / 큰 수 연산
202.6%3,941,86819.0%
▪ 해싱
20.3%3,713,19617.9%
▪ 기하학
253.2%3,443,97516.6%
▪ 수치해석
20.3%2,420,47011.7%
▪ 다이나믹 프로그래밍
364.6%1,846,7438.9%
▪ 페르마의 소정리
20.3%1,633,2517.9%
▪ 포함 배제의 원리
10.1%1,520,3667.3%
▪ 확장 유클리드 호제법
30.4%1,498,8927.2%
▪ 브루트포스 알고리즘
283.6%804,3853.9%
▪ 구현
27835.7%659,4973.2%
▪ 소수 판정
91.2%567,9522.7%
▪ 에라토스테네스의 체
60.8%558,4462.7%
expand_more 더 보기