csm1959Bronze V
csm1959
Bronze V 51
Bronze IV 승급까지 9
14,537 EXP21,29315문제 해결
AC RATING
51 / Bronze V
15문제의 난이도 합 (최대 100문제)
+ 38
Silver V
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze III
Bronze III
Bronze IV
Bronze IV
Bronze V
Bronze V
Bronze V
Bronze V
Bronze V
Bronze V
CLASS 0
+ 0
15문제 해결
+ 13
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
640.0%2,88019.8%
B4
213.3%1,3449.2%
B3
213.3%1,90813.1%
B2
426.7%5,49637.8%
B1
00.0%00.0%
S5
16.7%2,90920.0%
S4
00.0%00.0%
S3
00.0%00.0%
S2
00.0%00.0%
S1
00.0%00.0%
G5
00.0%00.0%
G4
00.0%00.0%
G3
00.0%00.0%
G2
00.0%00.0%
G1
00.0%00.0%
P5
00.0%00.0%
P4
00.0%00.0%
P3
00.0%00.0%
P2
00.0%00.0%
P1
00.0%00.0%
D5
00.0%00.0%
D4
00.0%00.0%
D3
00.0%00.0%
D2
00.0%00.0%
D1
00.0%00.0%
R5
00.0%00.0%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom12345
태그
문제EXP
▪ 구현
1066.7%8,78960.5%
▪ 브루트포스 알고리즘
320.0%5,65738.9%
▪ 수학
746.7%4,69232.3%
▪ 사칙연산
640.0%3,73825.7%
▪ 해싱
16.7%1,3749.5%
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.