cya3559Silver III
cya35592
Silver III 444
Silver II 승급까지 56
183,930 EXP11,67985문제 해결
AC RATING
444 / Silver III
85문제의 난이도 합 (최대 100문제)
+ 333
Silver I
Silver I
Silver II
Silver II
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze III
Bronze III
Bronze III
Bronze III
Bronze III
Bronze III
Bronze III
Bronze III
Bronze III
Bronze III
Bronze III
Bronze III
Bronze III
Bronze III
Bronze III
Bronze III
Bronze III
Bronze III
Bronze III
Bronze IV
Bronze IV
Bronze IV
Bronze IV
Bronze IV
Bronze IV
Bronze IV
Bronze V
Bronze V
Bronze V
Bronze V
Bronze V
Bronze V
Bronze V
Bronze V
Bronze V
Bronze V
Bronze V
CLASS 2
+ 50
85문제 해결
+ 61
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
1112.9%5,2802.9%
B4
78.2%4,7042.6%
B3
1922.4%18,1269.9%
B2
1112.9%15,1148.2%
B1
55.9%9,9605.4%
S5
1416.5%40,72622.1%
S4
44.7%17,1049.3%
S3
44.7%25,31613.8%
S2
22.4%18,86010.3%
S1
22.4%28,29015.4%
G5
00.0%00.0%
G4
00.0%00.0%
G3
00.0%00.0%
G2
00.0%00.0%
G1
00.0%00.0%
P5
00.0%00.0%
P4
00.0%00.0%
P3
00.0%00.0%
P2
00.0%00.0%
P1
00.0%00.0%
D5
00.0%00.0%
D4
00.0%00.0%
D3
00.0%00.0%
D2
00.0%00.0%
D1
00.0%00.0%
R5
00.0%00.0%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom12345
태그
문제EXP
▪ 수학
4755.3%103,44256.2%
▪ 구현
4249.4%47,72425.9%
▪ 정수론
55.9%40,19021.9%
▪ 소수 판정
55.9%40,19021.9%
▪ 에라토스테네스의 체
44.7%37,28120.3%
▪ 백트래킹
44.7%25,31613.8%
▪ 정렬
89.4%24,63913.4%
▪ 사칙연산
2327.1%22,90212.5%
▪ 문자열
910.6%18,70410.2%
▪ 브루트포스 알고리즘
44.7%13,0037.1%
▪ 기하학
67.1%8,7644.8%
▪ 다이나믹 프로그래밍
22.4%3,3661.8%
▪ 그리디 알고리즘
11.2%1,9921.1%
▪ 조합론
11.2%1,3740.7%
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.