dlaud5379Platinum II
dlaud5379베타 기여자5

중앙대 알고리즘 학회 ChAOS | 다람쥐 헌 쳇바퀴에 타고파.

Platinum II 14.04%
2,656,36818,923,76016,267,392
38,876,413 EXP380898문제 해결57문제에 기여13명의 라이벌
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
576.3%27,3600.1%
B4
596.6%39,6480.1%
B3
11713.0%111,6180.3%
B2
9010.0%123,6600.3%
B1
495.5%97,6080.3%
S5
626.9%180,3580.5%
S4
424.7%179,5920.5%
S3
616.8%386,0691.0%
S2
495.5%462,0701.2%
S1
657.2%919,4252.4%
G5
485.3%1,021,8242.6%
G4
505.6%1,607,2504.1%
G3
394.3%1,899,2614.9%
G2
384.2%2,812,8747.2%
G1
212.3%2,370,5856.1%
P5
283.1%4,835,99212.4%
P4
60.7%1,590,7024.1%
P3
30.3%1,224,8403.2%
P2
10.1%630,7921.6%
P1
50.6%4,888,63512.6%
D5
00.0%00.0%
D4
00.0%00.0%
D3
10.1%3,711,8229.5%
D2
00.0%00.0%
D1
10.1%9,178,40723.6%
R5
00.0%00.0%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom12345
태그
문제EXP
▪ 기하학
232.6%10,106,32726.0%
▪ 구현
29933.3%9,815,35825.2%
▪ 4차원 이상의 기하학
10.1%9,178,40723.6%
▪ 다이나믹 프로그래밍
879.7%8,682,80922.3%
▪ 수학
29733.1%8,017,08720.6%
▪ 문자열
697.7%7,152,20818.4%
▪ 자료 구조
808.9%6,852,19617.6%
▪ 파싱
141.6%6,176,03215.9%
▪ 정수론
455.0%4,894,51812.6%
▪ 분할 정복을 이용한 거듭제곱
171.9%4,764,79612.3%
▪ 그래프 이론
899.9%4,408,84011.3%
▪ 애드 혹
232.6%4,227,49210.9%
▪ 분할 정복
121.3%4,178,03410.7%
▪ 소수 판정
192.1%4,005,94710.3%
▪ 에라토스테네스의 체
141.6%3,973,77910.2%
expand_more 더 보기