earlykimGold III
earlykim3
Gold III 1112
Gold II 승급까지 138
1,467,069 EXP5,303329문제 해결
AC RATING
1112 / Gold III
상위 100문제의 난이도 합
+ 871
Gold I
Gold II
Gold III
Gold III
Gold III
Gold IV
Gold IV
Gold V
Gold V
Gold V
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
CLASS 3
+ 100
329문제 해결
+ 141
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
3410.3%16,3201.1%
B4
195.8%12,7680.9%
B3
7121.6%67,7344.6%
B2
5817.6%79,6925.4%
B1
247.3%47,8083.3%
S5
309.1%87,2705.9%
S4
185.5%76,9685.2%
S3
298.8%183,54112.5%
S2
154.6%141,4509.6%
S1
216.4%297,04520.2%
G5
30.9%63,8644.4%
G4
20.6%64,2904.4%
G3
30.9%146,09710.0%
G2
10.3%74,0235.0%
G1
10.3%112,8857.7%
P5
00.0%00.0%
P4
00.0%00.0%
P3
00.0%00.0%
P2
00.0%00.0%
P1
00.0%00.0%
D5
00.0%00.0%
D4
00.0%00.0%
D3
00.0%00.0%
D2
00.0%00.0%
D1
00.0%00.0%
R5
00.0%00.0%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom12345
태그
문제EXP
▪ 수학
15346.5%520,44935.5%
▪ 그래프 이론
185.5%283,90419.4%
▪ 구현
15747.7%283,41319.3%
▪ 그래프 탐색
175.2%279,62819.1%
▪ 다이나믹 프로그래밍
278.2%261,70617.8%
▪ 정수론
206.1%228,18215.6%
▪ 소수 판정
103.0%189,91712.9%
▪ 너비 우선 탐색
144.3%184,63912.6%
▪ 에라토스테네스의 체
82.4%182,73212.5%
▪ 깊이 우선 탐색
113.3%176,75812.0%
▪ 자료 구조
185.5%143,8819.8%
▪ 문자열
4714.3%106,1227.2%
▪ 분할 정복을 이용한 거듭제곱
20.6%88,1686.0%
▪ 스택
82.4%84,7905.8%
▪ 백트래킹
92.7%71,9204.9%
expand_more 더 보기
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.