h0ngjun7Ruby V
h0ngjun79
Ruby V 31.27%
181,375,079 580,075,320398,700,241
1,035,937,344 EXP333,831문제 해결1명의 라이벌
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
531.4%25,4400.0%
B4
551.4%36,9600.0%
B3
2185.7%207,9720.0%
B2
2937.6%402,5820.0%
B1
1844.8%366,5280.0%
S5
1804.7%523,6200.1%
S4
1413.7%602,9160.1%
S3
1874.9%1,183,5230.1%
S2
1534.0%1,442,7900.1%
S1
2085.4%2,942,1600.3%
G5
1915.0%4,066,0080.4%
G4
1965.1%6,300,4200.6%
G3
1714.5%8,327,5290.8%
G2
1754.6%12,954,0251.3%
G1
1704.4%19,190,4501.9%
P5
1664.3%28,670,5242.8%
P4
1694.4%44,804,7734.3%
P3
1734.5%70,632,4406.8%
P2
1323.4%83,264,5448.0%
P1
1082.8%105,594,51610.2%
D5
872.3%132,271,84212.8%
D4
541.4%128,075,63412.4%
D3
310.8%115,066,48211.1%
D2
130.3%75,758,2807.3%
D1
60.2%55,070,4425.3%
R5
70.2%101,513,1819.8%
R4
00.0%00.0%
R3
10.0%36,546,9213.5%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom2468
태그
문제EXP
▪ 다이나믹 프로그래밍
53614.0%228,531,87322.1%
▪ 자료 구조
3609.4%227,882,53422.0%
▪ 트리
1253.3%163,529,09015.8%
▪ 세그먼트 트리
1554.0%148,205,50814.3%
▪ 그래프 이론
3739.7%137,545,80013.3%
▪ 수학
75719.8%118,596,29711.4%
▪ 기하학
1122.9%95,813,8959.2%
▪ 이분 탐색
1674.4%72,329,1257.0%
▪ 그리디 알고리즘
2205.7%67,908,9746.6%
▪ 분할 정복
431.1%59,244,7945.7%
▪ 최대 유량
581.5%58,906,3105.7%
▪ 오프라인 쿼리
310.8%56,418,2055.4%
▪ 느리게 갱신되는 세그먼트 트리
320.8%53,392,5545.2%
▪ 트리에서의 다이나믹 프로그래밍
290.8%51,498,8205.0%
▪ 문자열
2546.6%50,882,8054.9%
expand_more 더 보기
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.