jenny00513Platinum II
jenny00513EtvycAuRLZpb6hhe86x05

Ai! laurië lantar lassi súrinen, yéni únótimë ve rámar aldaron! | 구데기컵 팬이에요!

Platinum II 2037
Platinum I 승급까지 63
46,392,805 EXP560677문제 해결606문제에 기여18명의 라이벌
AC RATING
2037 / Platinum II
상위 100문제의 난이도 합
+ 1,643
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond V
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
CLASS 5
+ 200
677문제 해결
+ 169
606문제에 기여
+ 25
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
385.6%18,2400.0%
B4
314.6%20,8320.0%
B3
466.8%43,8840.1%
B2
527.7%71,4480.2%
B1
345.0%67,7280.1%
S5
395.8%113,4510.2%
S4
284.1%119,7280.3%
S3
365.3%227,8440.5%
S2
345.0%320,6200.7%
S1
7410.9%1,046,7302.3%
G5
446.5%936,6722.0%
G4
527.7%1,671,5403.6%
G3
334.9%1,607,0673.5%
G2
294.3%2,146,6674.6%
G1
274.0%3,047,8956.6%
P5
263.8%4,490,5649.7%
P4
121.8%3,181,4046.9%
P3
81.2%3,266,2407.0%
P2
71.0%4,415,5449.5%
P1
50.7%4,888,63510.5%
D5
10.1%1,520,3663.3%
D4
30.4%7,115,31315.3%
D3
00.0%00.0%
D2
00.0%00.0%
D1
00.0%00.0%
R5
00.0%00.0%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom12345
태그
문제EXP
▪ 자료 구조
7110.5%10,406,29622.4%
▪ 그래프 이론
11216.5%9,430,52720.3%
▪ 다이나믹 프로그래밍
13219.5%8,088,94217.4%
▪ 그리디 알고리즘
385.6%7,277,54915.7%
▪ 그래프 탐색
8813.0%6,782,07014.6%
▪ 트리
162.4%5,282,60311.4%
▪ 세그먼트 트리
233.4%4,650,83110.0%
▪ 수학
16424.2%4,185,9889.0%
▪ 너비 우선 탐색
659.6%4,031,9818.7%
▪ 구현
18627.5%3,259,6037.0%
▪ 분할 정복
121.8%3,240,5767.0%
▪ 깊이 우선 탐색
365.3%2,822,8746.1%
▪ 트리를 사용한 집합과 맵
30.4%2,784,3276.0%
▪ 작은 집합에서 큰 집합으로 합치는 테크닉
10.1%2,371,7715.1%
▪ 분할 정복을 이용한 거듭제곱
60.9%2,106,4664.5%
expand_more 더 보기
뱃지
2
2020년을 BOJ와 함께한
EtvycAuRLZpb6hhe86x0
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.