jenny00513Diamond V
jenny00513
EtvycAuRLZpb6hhe86x0
5

Ai! laurië lantar lassi súrinen, yéni únótimë ve rámar aldaron!

Diamond V 2207Diamond IV 승급까지 −93
88,514,475 EXP394787문제 해결718문제에 기여33명의 라이벌
AC RATING
2207 / Diamond V
상위 100문제의 난이도 합
+ 1,810
Diamond II
Diamond III
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
CLASS 5
+ 200
787문제 해결
+ 172
718문제에 기여
+ 25
10일 연속 문제 해결 / 최대 10
⚠ 날짜는 한국 시각 기준으로 매일 오전 6시에 변경됩니다. 강제 갱신의 경우 반영되지 않습니다.
레벨
문제EXP
B5
567.1%26,8800.0%
B4
324.1%21,5040.0%
B3
486.1%45,7920.1%
B2
567.1%76,9440.1%
B1
344.3%67,7280.1%
S5
435.5%125,0870.1%
S4
293.7%124,0040.1%
S3
415.2%259,4890.3%
S2
395.0%367,7700.4%
S1
698.8%976,0051.1%
G5
526.6%1,106,9761.3%
G4
557.0%1,767,9752.0%
G3
526.6%2,532,3482.9%
G2
283.6%2,072,6442.3%
G1
364.6%4,063,8604.6%
P5
384.8%6,563,1327.4%
P4
283.6%7,423,2768.4%
P3
151.9%6,124,2006.9%
P2
141.8%8,831,08810.0%
P1
101.3%9,777,27011.0%
D5
50.6%7,601,8308.6%
D4
50.6%11,858,85513.4%
D3
10.1%3,711,8224.2%
D2
10.1%5,827,5606.6%
D1
00.0%00.0%
R5
00.0%00.0%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
태그
문제EXP
▪ 다이나믹 프로그래밍
17021.6%29,438,61533.3%
▪ 자료 구조
8911.3%23,160,85426.2%
▪ 그리디 알고리즘
486.1%12,699,14214.3%
▪ 우선순위 큐
151.9%11,182,89312.6%
▪ 그래프 이론
11815.0%11,079,58112.5%
▪ 함수 개형을 이용한 최적화
20.3%9,539,38210.8%
▪ 수학
20926.6%9,139,27910.3%
▪ 이분 탐색
395.0%8,308,7719.4%
▪ 그래프 탐색
9211.7%8,267,1399.3%
▪ 볼록 껍질을 이용한 최적화
60.8%6,800,4097.7%
▪ 트리
192.4%5,782,7786.5%
▪ 세그먼트 트리
263.3%5,456,0796.2%
▪ 누적 합
243.0%5,386,3146.1%
▪ 백트래킹
172.2%4,489,0375.1%
▪ 너비 우선 탐색
678.5%4,156,2074.7%
expand_more 더 보기
뱃지
3
1솔브
2020년을 BOJ와 함께한
EtvycAuRLZpb6hhe86x0
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.