jenny00513Diamond IV
jenny00513
EtvycAuRLZpb6hhe86x0
6

Ai! laurië lantar lassi súrinen, yéni únótimë ve rámar aldaron!

Diamond IV 2365Diamond III 승급까지 −35
270955문제 해결885문제에 기여33명의 라이벌
AC RATING
Diamond IV 2365
상위 100문제의 난이도 합
+ 1,956
Ruby V
Diamond I
Diamond II
Diamond III
Diamond III
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
CLASS 6
+ 210
955문제 해결
+ 174
885문제에 기여
+ 25
스트릭
최대 27일 연속 문제 해결, 현재 14
날짜는 한국 시각 기준으로 매일 오전 6시에 변경됩니다. 강제 갱신의 경우 반영되지 않습니다.
난이도 분포
경험치 160,028,265
레벨
문제EXP
B5
636.6%30,2400.0%
B4
555.8%36,9600.0%
B3
879.1%82,9980.1%
B2
626.5%85,1880.1%
B1
363.8%71,7120.0%
S5
454.7%130,9050.1%
S4
313.2%132,5560.1%
S3
434.5%272,1470.2%
S2
404.2%377,2000.2%
S1
707.3%990,1500.6%
G5
525.4%1,106,9760.7%
G4
555.8%1,767,9751.1%
G3
565.9%2,727,1441.7%
G2
303.1%2,220,6901.4%
G1
424.4%4,741,1703.0%
P5
515.3%8,808,4145.5%
P4
343.6%9,013,9785.6%
P3
333.5%13,473,2408.4%
P2
282.9%17,662,17611.0%
P1
212.2%20,532,26712.8%
D5
101.0%15,203,6609.5%
D4
60.6%14,230,6268.9%
D3
20.2%7,423,6444.6%
D2
10.1%5,827,5603.6%
D1
10.1%9,178,4075.7%
R5
10.1%14,501,8839.1%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
태그 분포
태그
문제EXP
▪ 자료 구조
12513.1%43,450,09827.2%
▪ 다이나믹 프로그래밍
18018.8%43,211,30527.0%
▪ 그래프 이론
13213.8%25,693,47716.1%
▪ 수학
28029.3%25,524,08115.9%
▪ 누적 합
282.9%22,311,28413.9%
▪ 트리
333.5%20,871,77313.0%
▪ 그래프 탐색
10210.7%20,590,40712.9%
▪ 그리디 알고리즘
596.2%19,497,56512.2%
▪ 세그먼트 트리
525.4%19,071,93111.9%
▪ 애드 혹
141.5%16,987,75510.6%
▪ 조합론
192.0%15,256,2329.5%
▪ 우선순위 큐
181.9%14,589,8609.1%
▪ 깊이 우선 탐색
454.7%14,571,0439.1%
▪ 트리에서의 다이나믹 프로그래밍
90.9%11,834,6497.4%
▪ 이분 탐색
454.7%11,648,7257.3%
expand_more 더 보기
뱃지
9
2020년을 BOJ와 함께한
EtvycAuRLZpb6hhe86x0
1솔브
Semi-Game Cup 2 (2021)
오렌지 (2021)
새싹1단계
새싹2단계
새싹3단계
새싹4단계
해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 학교 정보가 잘못되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.