jinhan814Platinum II
jinhan8145

10월 내로 1,000솔 도전! 💚 https://blog.naver.com/jinhan814

Platinum II 45.79%
8,665,886 18,923,76010,257,874
44,885,931 EXP452963문제 해결270문제에 기여4명의 라이벌
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
626.4%29,7600.1%
B4
9610.0%64,5120.1%
B3
15816.4%150,7320.3%
B2
959.9%130,5300.3%
B1
333.4%65,7360.1%
S5
474.9%136,7230.3%
S4
343.5%145,3840.3%
S3
545.6%341,7660.8%
S2
464.8%433,7801.0%
S1
697.2%976,0052.2%
G5
454.7%957,9602.1%
G4
606.2%1,928,7004.3%
G3
434.5%2,094,0574.7%
G2
414.3%3,034,9436.8%
G1
313.2%3,499,4357.8%
P5
151.6%2,590,7105.8%
P4
70.7%1,855,8194.1%
P3
70.7%2,857,9606.4%
P2
80.8%5,046,33611.2%
P1
60.6%5,866,36213.1%
D5
50.5%7,601,83016.9%
D4
10.1%2,371,7715.3%
D3
00.0%00.0%
D2
00.0%00.0%
D1
00.0%00.0%
R5
00.0%00.0%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom12345
태그
문제EXP
▪ 수학
34035.3%22,923,38151.1%
▪ 다이나믹 프로그래밍
848.7%8,642,76819.3%
▪ 임의 정밀도 / 큰 수 연산
242.5%5,588,49612.5%
▪ 그래프 이론
12412.9%5,506,20012.3%
▪ 수치해석
50.5%5,031,44811.2%
▪ 이분 탐색
303.1%4,885,97910.9%
▪ 고속 푸리에 변환
50.5%4,737,40410.6%
▪ 분할 정복을 이용한 거듭제곱
212.2%4,692,83510.5%
▪ 자료 구조
666.9%4,174,7229.3%
▪ 벌래캠프–매시
40.4%4,131,3449.2%
▪ 트리
252.6%3,675,0788.2%
▪ 기하학
282.9%3,288,9627.3%
▪ 그래프 탐색
838.6%2,965,1866.6%
▪ 트리에서의 다이나믹 프로그래밍
70.7%2,895,8446.5%
▪ 구현
31332.5%2,436,4715.4%
expand_more 더 보기