jinhan814Diamond I
jinhan8142020년을 BOJ와 함께한8

https://blog.naver.com/jinhan814 💙 종만북 1회독 도전!

Diamond I 2646
Ruby V 승급까지 54
506,626,247 EXP683,088문제 해결597문제에 기여21명의 라이벌
AC RATING
2646 / Diamond I
상위 100문제의 난이도 합
+ 2,216
Ruby IV
Ruby IV
Ruby V
Ruby V
Ruby V
Ruby V
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
CLASS 8
+ 230
3,088문제 해결
+ 175
597문제에 기여
+ 25
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
612.0%29,2800.0%
B4
1053.4%70,5600.0%
B3
38812.6%370,1520.1%
B2
63920.7%877,9860.2%
B1
43214.0%860,5440.2%
S5
1555.0%450,8950.1%
S4
742.4%316,4240.1%
S3
1203.9%759,4800.1%
S2
772.5%726,1100.1%
S1
1274.1%1,796,4150.4%
G5
1203.9%2,554,5600.5%
G4
1434.6%4,596,7350.9%
G3
923.0%4,480,3080.9%
G2
943.0%6,958,1621.4%
G1
923.0%10,385,4202.0%
P5
662.1%11,399,1242.3%
P4
511.7%13,520,9672.7%
P3
451.5%18,372,6003.6%
P2
411.3%25,862,4725.1%
P1
351.1%34,220,4456.8%
D5
411.3%62,335,00612.3%
D4
170.6%40,320,1078.0%
D3
120.4%44,541,8648.8%
D2
80.3%46,620,4809.2%
D1
70.2%64,248,84912.7%
R5
40.1%58,007,53211.4%
R4
20.1%45,970,9709.1%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom246
태그
문제EXP
▪ 트리
1083.5%163,957,59932.4%
▪ 그래프 이론
2909.4%107,532,41221.2%
▪ 자료 구조
2578.3%106,086,71320.9%
▪ 수학
81426.4%97,793,64719.3%
▪ 세그먼트 트리
902.9%70,153,49113.8%
▪ 다이나믹 프로그래밍
2387.7%58,644,62711.6%
▪ 정수론
923.0%52,289,78410.3%
▪ 링크/컷 트리
50.2%51,215,51110.1%
▪ 분할 정복
381.2%49,291,4869.7%
▪ 스플레이 트리
90.3%39,135,2557.7%
▪ 최소 스패닝 트리
260.8%35,193,7386.9%
▪ 오프라인 쿼리
240.8%34,835,2476.9%
▪ 일반적인 매칭
30.1%34,640,6056.8%
▪ 폴라드 로
50.2%29,375,7155.8%
▪ 기하학
812.6%27,060,0895.3%
expand_more 더 보기
뱃지
2
2020년을 BOJ와 함께한
EtvycAuRLZpb6hhe86x0
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.