jjaewonPlatinum I
jjaewon
Platinum I 2144Diamond V 승급까지 −56
AC RATING
2144 / Platinum I
상위 100문제의 난이도 합
+ 1,984
Ruby V
Diamond I
Diamond I
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
CLASS 0
+ 0
296문제 해결
+ 135
276문제에 기여
+ 25
0일 연속 문제 해결 / 최대 0
⚠ 날짜는 한국 시각 기준으로 매일 오전 6시에 변경됩니다. 강제 갱신의 경우 반영되지 않습니다.
레벨
문제EXP
B5
41.4%1,9200.0%
B4
10.3%6720.0%
B3
51.7%4,7700.0%
B2
62.0%8,2440.0%
B1
72.4%13,9440.0%
S5
62.0%17,4540.0%
S4
31.0%12,8280.0%
S3
134.4%82,2770.1%
S2
103.4%94,3000.1%
S1
165.4%226,3200.1%
G5
124.1%255,4560.2%
G4
124.1%385,7400.2%
G3
134.4%633,0870.4%
G2
248.1%1,776,5521.1%
G1
248.1%2,709,2401.7%
P5
289.5%4,835,9923.0%
P4
196.4%5,037,2233.1%
P3
196.4%7,757,3204.8%
P2
206.8%12,615,8407.7%
P1
165.4%15,643,6329.6%
D5
196.4%28,886,95417.7%
D4
62.0%14,230,6268.7%
D3
41.4%14,847,2889.1%
D2
31.0%17,482,68010.7%
D1
20.7%18,356,81411.2%
R5
10.3%14,501,8838.9%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
태그
문제EXP
▪ 자료 구조
10836.5%95,592,03058.5%
▪ 세그먼트 트리
6421.6%48,989,85930.0%
▪ 트리
3010.1%43,231,92426.5%
▪ 다이나믹 프로그래밍
5418.2%35,605,43321.8%
▪ 그래프 이론
3812.8%28,304,58317.3%
▪ 우선순위 큐
124.1%26,528,41816.2%
▪ 그리디 알고리즘
175.7%25,878,89915.8%
▪ 분리 집합
196.4%25,432,51715.6%
▪ 이분 탐색
3411.5%24,916,99715.3%
▪ 분할 정복
134.4%18,921,43811.6%
▪ 수학
6020.3%15,796,1359.7%
▪ 최소 스패닝 트리
72.4%10,917,2366.7%
▪ 느리게 갱신되는 세그먼트 트리
103.4%10,629,7016.5%
▪ 오프라인 쿼리
134.4%10,437,2746.4%
▪ 트리에서의 다이나믹 프로그래밍
72.4%10,055,1586.2%
expand_more 더 보기
뱃지
1
베타 기여자
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.