jjang36524Diamond I
jjang36524EtvycAuRLZpb6hhe86x08
Diamond I 2653
Ruby V 승급까지 47
474,374,132 EXP64769문제 해결304문제에 기여9명의 라이벌
AC RATING
2653 / Diamond I
상위 100문제의 난이도 합
+ 2,227
Ruby V
Ruby V
Ruby V
Ruby V
Ruby V
Ruby V
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
CLASS 8
+ 230
769문제 해결
+ 171
304문제에 기여
+ 25
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
374.8%17,7600.0%
B4
131.7%8,7360.0%
B3
344.4%32,4360.0%
B2
212.7%28,8540.0%
B1
192.5%37,8480.0%
S5
283.6%81,4520.0%
S4
273.5%115,4520.0%
S3
283.6%177,2120.0%
S2
293.8%273,4700.1%
S1
476.1%664,8150.1%
G5
324.2%681,2160.1%
G4
344.4%1,092,9300.2%
G3
273.5%1,314,8730.3%
G2
283.6%2,072,6440.4%
G1
253.3%2,822,1250.6%
P5
425.5%7,253,9881.5%
P4
445.7%11,665,1482.5%
P3
395.1%15,922,9203.4%
P2
364.7%22,708,5124.8%
P1
415.3%40,086,8078.5%
D5
466.0%69,936,83614.7%
D4
303.9%71,153,13015.0%
D3
141.8%51,965,50811.0%
D2
50.7%29,137,8006.1%
D1
60.8%55,070,44211.6%
R5
60.8%87,011,29818.3%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom2468
태그
문제EXP
▪ 자료 구조
13417.4%178,628,12837.7%
▪ 다이나믹 프로그래밍
15119.6%133,981,89628.2%
▪ 세그먼트 트리
638.2%126,174,63226.6%
▪ 느리게 갱신되는 세그먼트 트리
202.6%77,231,48616.3%
▪ 트리
476.1%61,573,65813.0%
▪ 문자열
557.2%57,829,06412.2%
▪ 그래프 이론
11114.4%51,048,21510.8%
▪ 수학
16721.7%43,802,8599.2%
▪ 분할 정복
303.9%42,882,6229.0%
▪ 그리디 알고리즘
405.2%37,049,8057.8%
▪ 비트 집합
30.4%30,524,1326.4%
▪ 이분 탐색
405.2%28,381,4606.0%
▪ 작은 집합에서 큰 집합으로 합치는 테크닉
50.7%22,286,1574.7%
▪ 휴리스틱
40.5%20,854,9074.4%
▪ 정수론
263.4%20,051,1634.2%
expand_more 더 보기
뱃지
3
베타 기여자
2020년을 BOJ와 함께한
EtvycAuRLZpb6hhe86x0
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.