jonahanPlatinum V
jonahanEtvycAuRLZpb6hhe86x03
Platinum V 1742
Platinum IV 승급까지 8
44,408,356 EXP1,230765문제 해결493문제에 기여5명의 라이벌
AC RATING
1742 / Platinum V
상위 100문제의 난이도 합
+ 1,446
Diamond II
Diamond III
Diamond IV
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum III
Platinum IV
Platinum IV
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold II
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold III
Gold IV
Gold IV
Gold IV
Gold IV
Gold IV
Gold IV
Gold IV
Gold IV
Gold IV
Gold IV
Gold IV
Gold IV
Gold IV
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Gold V
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
CLASS 3
+ 100
765문제 해결
+ 171
493문제에 기여
+ 25
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
618.0%29,2800.1%
B4
8811.5%59,1360.1%
B3
12015.7%114,4800.3%
B2
13717.9%188,2380.4%
B1
536.9%105,5760.2%
S5
618.0%177,4490.4%
S4
435.6%183,8680.4%
S3
445.8%278,4760.6%
S2
233.0%216,8900.5%
S1
141.8%198,0300.4%
G5
152.0%319,3200.7%
G4
131.7%417,8850.9%
G3
50.7%243,4950.5%
G2
111.4%814,2531.8%
G1
101.3%1,128,8502.5%
P5
101.3%1,727,1403.9%
P4
20.3%530,2341.2%
P3
10.1%408,2800.9%
P2
30.4%1,892,3764.3%
P1
50.7%4,888,63511.0%
D5
91.2%13,683,29430.8%
D4
10.1%2,371,7715.3%
D3
10.1%3,711,8228.4%
D2
10.1%5,827,56013.1%
D1
00.0%00.0%
R5
00.0%00.0%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom12345
태그
문제EXP
▪ 수학
35346.1%17,699,47239.9%
▪ 정수론
8411.0%11,222,40925.3%
▪ 다이나믹 프로그래밍
303.9%10,335,83623.3%
▪ 자료 구조
354.6%10,219,96423.0%
▪ 우선순위 큐
50.7%9,584,24521.6%
▪ 함수 개형을 이용한 최적화
20.3%9,539,38221.5%
▪ 휴리스틱
60.8%8,579,55719.3%
▪ 기하학
273.5%8,092,34318.2%
▪ 최소 외접원
60.8%7,650,52917.2%
▪ 소수 판정
354.6%6,648,18315.0%
▪ 밀러–라빈 소수 판별법
40.5%4,649,25110.5%
▪ 폴라드 로
30.4%4,018,4599.0%
▪ 오일러 피 함수
70.9%3,700,0838.3%
▪ 수치해석
40.5%3,164,1477.1%
▪ 3차원 기하학
20.3%3,040,7326.8%
expand_more 더 보기
뱃지
1
EtvycAuRLZpb6hhe86x0
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.