moonrabbit2Ruby V
moonrabbit2UCPC 2020 본선 출전
Ruby V 26.74%
155,107,473 580,075,320424,967,847
1,009,669,738 EXP27347문제 해결50문제에 기여7명의 라이벌
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
185.2%8,6400.0%
B4
20.6%1,3440.0%
B3
61.7%5,7240.0%
B2
72.0%9,6180.0%
B1
72.0%13,9440.0%
S5
61.7%17,4540.0%
S4
51.4%21,3800.0%
S3
51.4%31,6450.0%
S2
51.4%47,1500.0%
S1
102.9%141,4500.0%
G5
144.0%298,0320.0%
G4
133.7%417,8850.0%
G3
133.7%633,0870.1%
G2
92.6%666,2070.1%
G1
154.3%1,693,2750.2%
P5
133.7%2,245,2820.2%
P4
154.3%3,976,7550.4%
P3
164.6%6,532,4800.6%
P2
185.2%11,354,2561.1%
P1
144.0%13,688,1781.4%
D5
216.1%31,927,6863.2%
D4
246.9%56,922,5045.6%
D3
216.1%77,948,2627.7%
D2
205.8%116,551,20011.5%
D1
144.0%128,497,69812.7%
R5
195.5%275,535,77727.3%
R4
92.6%206,869,36520.5%
R3
20.6%73,093,8427.2%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom2468
태그
문제EXP
▪ 자료 구조
8725.1%451,140,73844.7%
▪ 다이나믹 프로그래밍
8223.6%408,701,60440.5%
▪ 세그먼트 트리
4813.8%248,675,54424.6%
▪ 트리
3811.0%246,031,32424.4%
▪ 그래프 이론
4613.3%182,699,92918.1%
▪ 분할 정복
236.6%162,356,90516.1%
▪ 트리에서의 다이나믹 프로그래밍
174.9%154,493,74715.3%
▪ 느리게 갱신되는 세그먼트 트리
164.6%152,666,31015.1%
▪ 작은 집합에서 큰 집합으로 합치는 테크닉
113.2%150,164,23814.9%
▪ 스위핑
133.7%132,203,85913.1%
▪ 분리 집합
205.8%129,549,83412.8%
▪ 오프라인 쿼리
102.9%84,680,0558.4%
▪ 기하학
195.5%80,512,3088.0%
▪ 이분 탐색
185.2%79,896,6877.9%
▪ 그리디 알고리즘
267.5%71,548,7547.1%
expand_more 더 보기