quicknDiamond III
quickn베타 기여자

Discrete Mathematics를 좋아하는 사람입니다. / [email protected]

Diamond III 8.98%
10,004,402 111,354,660101,350,258
211,248,927 EXP149257문제 해결49문제에 기여18명의 라이벌
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
10.4%4800.0%
B4
00.0%00.0%
B3
20.8%1,9080.0%
B2
20.8%2,7480.0%
B1
31.2%5,9760.0%
S5
62.3%17,4540.0%
S4
62.3%25,6560.0%
S3
114.3%69,6190.0%
S2
93.5%84,8700.0%
S1
93.5%127,3050.1%
G5
135.1%276,7440.1%
G4
114.3%353,5950.2%
G3
145.4%681,7860.3%
G2
124.7%888,2760.4%
G1
176.6%1,919,0450.9%
P5
2911.3%5,008,7062.4%
P4
249.3%6,362,8083.0%
P3
197.4%7,757,3203.7%
P2
155.8%9,461,8804.5%
P1
135.1%12,710,4516.0%
D5
166.2%24,325,85611.5%
D4
72.7%16,602,3977.9%
D3
41.6%14,847,2887.0%
D2
62.3%34,965,36016.6%
D1
51.9%45,892,03521.7%
R5
20.8%29,003,76613.7%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom2468
태그
문제EXP
▪ 수학
8231.9%168,417,49079.7%
▪ 정수론
3814.8%72,848,98434.5%
▪ 고속 푸리에 변환
103.9%37,504,81317.8%
▪ 다이나믹 프로그래밍
5822.6%30,265,58414.3%
▪ 미적분학
41.6%24,449,54511.6%
▪ 뫼비우스 반전 공식
83.1%20,319,5319.6%
▪ 수치해석
51.9%19,420,4469.2%
▪ 키타마사
20.8%18,356,8148.7%
▪ 그래프 이론
3413.2%18,083,2848.6%
▪ 자료 구조
3011.7%16,299,3737.7%
▪ 조합론
166.2%14,348,3446.8%
▪ 그래프 탐색
114.3%12,741,6766.0%
▪ 분할 정복
51.9%11,767,3965.6%
▪ 임의 정밀도 / 큰 수 연산
31.2%9,719,6974.6%
▪ 기하학
135.1%8,209,7533.9%
expand_more 더 보기