seuha516Diamond V
seuha516EtvycAuRLZpb6hhe86x05
Diamond V 2254
Diamond IV 승급까지 46
105,039,965 EXP3141,401문제 해결1,281문제에 기여1명의 라이벌
AC RATING
2254 / Diamond V
상위 100문제의 난이도 합
+ 1,854
Diamond III
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum IV
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Platinum V
Gold I
Gold I
Gold I
Gold I
CLASS 5
+ 200
1,401문제 해결
+ 175
1,281문제에 기여
+ 25
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
614.4%29,2800.0%
B4
1017.2%67,8720.1%
B3
26518.9%252,8100.2%
B2
22416.0%307,7760.3%
B1
976.9%193,2240.2%
S5
725.1%209,4480.2%
S4
634.5%269,3880.3%
S3
715.1%449,3590.4%
S2
604.3%565,8000.5%
S1
705.0%990,1500.9%
G5
453.2%957,9600.9%
G4
463.3%1,478,6701.4%
G3
292.1%1,412,2711.3%
G2
271.9%1,998,6211.9%
G1
302.1%3,386,5503.2%
P5
171.2%2,936,1382.8%
P4
221.6%5,832,5745.6%
P3
110.8%4,491,0804.3%
P2
70.5%4,415,5444.2%
P1
90.6%8,799,5438.4%
D5
221.6%33,448,05231.8%
D4
70.5%16,602,39715.8%
D3
10.1%3,711,8223.5%
D2
00.0%00.0%
D1
00.0%00.0%
R5
00.0%00.0%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom246
태그
문제EXP
▪ 수학
67748.3%61,205,30958.3%
▪ 정수론
1067.6%35,896,63534.2%
▪ 고속 푸리에 변환
120.9%17,571,42216.7%
▪ 소수 판정
352.5%13,954,95913.3%
▪ 그리디 알고리즘
473.4%11,289,33710.7%
▪ 폴라드 로
50.4%9,304,6408.9%
▪ 다이나믹 프로그래밍
1107.9%8,976,6898.5%
▪ 분할 정복을 이용한 거듭제곱
211.5%7,711,9637.3%
▪ 이분 탐색
261.9%7,606,8647.2%
▪ 밀러–라빈 소수 판별법
50.4%7,563,6617.2%
▪ 순열 사이클 분할
40.3%5,538,8255.3%
▪ 자료 구조
725.1%4,905,5424.7%
▪ 포함 배제의 원리
50.4%4,683,8204.5%
▪ 수치해석
40.3%4,571,6284.4%
▪ 문자열
18713.3%4,452,8094.2%
expand_more 더 보기
뱃지
2
1솔브
EtvycAuRLZpb6hhe86x0
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.