stchuckGold V
stchuck3

asdgsadf

Gold V 915
Gold IV 승급까지 35
791,726 EXP6,905145문제 해결2명의 라이벌
AC RATING
915 / Gold V
상위 100문제의 난이도 합
+ 725
Platinum V
Gold V
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver I
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver II
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver III
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver IV
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Silver V
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze I
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
Bronze II
CLASS 3
+ 100
145문제 해결
+ 90
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
149.7%6,7200.8%
B4
74.8%4,7040.6%
B3
1812.4%17,1722.2%
B2
1812.4%24,7323.1%
B1
96.2%17,9282.3%
S5
149.7%40,7265.1%
S4
1711.7%72,6929.2%
S3
2215.2%139,23817.6%
S2
149.7%132,02016.7%
S1
106.9%141,45017.9%
G5
10.7%21,2882.7%
G4
00.0%00.0%
G3
00.0%00.0%
G2
00.0%00.0%
G1
00.0%00.0%
P5
10.7%172,71421.8%
P4
00.0%00.0%
P3
00.0%00.0%
P2
00.0%00.0%
P1
00.0%00.0%
D5
00.0%00.0%
D4
00.0%00.0%
D3
00.0%00.0%
D2
00.0%00.0%
D1
00.0%00.0%
R5
00.0%00.0%
R4
00.0%00.0%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom12345
태그
문제EXP
▪ 자료 구조
2013.8%294,20537.2%
▪ 스택
74.8%202,47625.6%
▪ 분할 정복
32.1%193,18824.4%
▪ 세그먼트 트리
10.7%172,71421.8%
▪ 수학
4933.8%143,62118.1%
▪ 다이나믹 프로그래밍
1510.3%112,49114.2%
▪ 구현
5336.6%72,3709.1%
▪ 너비 우선 탐색
74.8%72,3399.1%
▪ 그래프 탐색
74.8%72,3399.1%
▪ 그래프 이론
74.8%72,3399.1%
▪ 정렬
149.7%70,2418.9%
▪ 문자열
2215.2%63,3688.0%
▪ 정수론
85.5%52,4096.6%
▪ 그리디 알고리즘
64.1%50,7566.4%
▪ 우선순위 큐
32.1%44,8635.7%
expand_more 더 보기
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.