stonejjun03Ruby V
stonejjun03베타 기여자9

DP 시리즈가 유명한 돌이 코딩하는방. stonejjun.tistory.com

Ruby V 2730
Ruby IV 승급까지 70
699,725,838 EXP401,108문제 해결203문제에 기여10명의 라이벌
AC RATING
2730 / Ruby V
상위 100문제의 난이도 합
+ 2,291
Ruby II
Ruby III
Ruby IV
Ruby IV
Ruby V
Ruby V
Ruby V
Ruby V
Ruby V
Ruby V
Ruby V
Ruby V
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond I
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
CLASS 9
+ 240
1,108문제 해결
+ 174
203문제에 기여
+ 25
51015202530Bronze VBronze IVBronze IIIBronze IIBronze ISilver VSilver IVSilver IIISilver IISilver IGold VGold IVGold IIIGold IIGold IPlatinum VPlatinum IVPlatinum IIIPlatinum IIPlatinum IDiamond VDiamond IVDiamond IIIDiamond IIDiamond IRuby VRuby IVRuby IIIRuby IIRuby I
레벨
문제EXP
B5
514.6%24,4800.0%
B4
333.0%22,1760.0%
B3
736.6%69,6420.0%
B2
585.2%79,6920.0%
B1
312.8%61,7520.0%
S5
484.3%139,6320.0%
S4
373.3%158,2120.0%
S3
514.6%322,7790.0%
S2
494.4%462,0700.1%
S1
635.7%891,1350.1%
G5
544.9%1,149,5520.2%
G4
555.0%1,767,9750.3%
G3
413.7%1,996,6590.3%
G2
433.9%3,182,9890.5%
G1
454.1%5,079,8250.7%
P5
544.9%9,326,5561.3%
P4
444.0%11,665,1481.7%
P3
444.0%17,964,3202.6%
P2
423.8%26,493,2643.8%
P1
343.1%33,242,7184.8%
D5
403.6%60,814,6408.7%
D4
322.9%75,896,67210.8%
D3
141.3%51,965,5087.4%
D2
80.7%46,620,4806.7%
D1
100.9%91,784,07013.1%
R5
80.7%116,015,06416.6%
R4
20.2%45,970,9706.6%
R3
10.1%36,546,9215.2%
R2
10.1%58,292,3398.3%
R1
00.0%00.0%
MathImplGreedyStringDSGraphDPGeom2468
태그
문제EXP
▪ 자료 구조
19317.4%248,153,13635.5%
▪ 세그먼트 트리
1059.5%167,871,95524.0%
▪ 다이나믹 프로그래밍
21719.6%149,637,18721.4%
▪ 수학
29326.4%124,510,84617.8%
▪ 게임 이론
302.7%113,742,30316.3%
▪ 그리디 알고리즘
635.7%112,307,25716.1%
▪ 그래프 이론
11910.7%96,019,35813.7%
▪ 느리게 갱신되는 세그먼트 트리
201.8%68,992,2089.9%
▪ 트리
383.4%64,569,1469.2%
▪ 분리 집합
292.6%53,772,6557.7%
▪ 우선순위 큐
252.3%51,475,6887.4%
▪ 분할 정복
252.3%44,083,9256.3%
▪ 수치해석
40.4%39,907,8385.7%
▪ 오프라인 쿼리
242.2%38,256,2375.5%
▪ 미적분학
40.4%37,503,5055.4%
expand_more 더 보기
뱃지
2
베타 기여자
EtvycAuRLZpb6hhe86x0
⚠ 해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.