wider93Diamond III
wider93
베타 기여자
6
Diamond III 2484Diamond II 승급까지 −16
AC RATING
Diamond III 2484
상위 100문제의 난이도 합
+ 2,074
Ruby IV
Ruby IV
Ruby V
Ruby V
Ruby V
Diamond I
Diamond I
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond II
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond III
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond IV
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Diamond V
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum I
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum II
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
Platinum III
CLASS 6
+ 210
1,170문제 해결
+ 175
299문제에 기여
+ 25
스트릭
최대 9일 연속 문제 해결, 현재 5
날짜는 한국 시각 기준으로 매일 오전 6시에 변경됩니다. 강제 갱신의 경우 반영되지 않습니다.
난이도 분포
경험치 289,545,654
레벨
문제EXP
B5
403.4%19,2000.0%
B4
262.2%17,4720.0%
B3
897.6%84,9060.0%
B2
837.1%114,0420.0%
B1
413.5%81,6720.0%
S5
766.5%221,0840.1%
S4
615.2%260,8360.1%
S3
877.4%550,6230.2%
S2
716.1%669,5300.2%
S1
867.4%1,216,4700.4%
G5
796.8%1,681,7520.6%
G4
847.2%2,700,1800.9%
G3
625.3%3,019,3381.0%
G2
463.9%3,405,0581.2%
G1
585.0%6,547,3302.3%
P5
413.5%7,081,2742.4%
P4
292.5%7,688,3932.7%
P3
262.2%10,615,2803.7%
P2
131.1%8,200,2962.8%
P1
211.8%20,532,2677.1%
D5
272.3%41,049,88214.2%
D4
80.7%18,974,1686.6%
D3
40.3%14,847,2885.1%
D2
50.4%29,137,80010.1%
D1
20.2%18,356,8146.3%
R5
30.3%43,505,64915.0%
R4
20.2%45,970,97015.9%
R3
00.0%00.0%
R2
00.0%00.0%
R1
00.0%00.0%
태그 분포
태그
문제EXP
▪ 수학
49742.5%220,485,56876.1%
▪ 정수론
14912.7%129,274,09744.6%
▪ 다이나믹 프로그래밍
18415.7%47,961,07316.6%
▪ 수치해석
70.6%42,231,71014.6%
▪ 미적분학
30.3%37,600,25313.0%
▪ 폴라드 로
70.6%36,001,94712.4%
▪ 그리디 알고리즘
706.0%29,414,99910.2%
▪ 분할 정복을 이용한 거듭제곱
312.6%25,150,3818.7%
▪ 소수 판정
443.8%17,929,6026.2%
▪ 트리
161.4%16,428,2395.7%
▪ 임의 정밀도 / 큰 수 연산
393.3%15,158,5255.2%
▪ 자료 구조
907.7%14,801,6145.1%
▪ 트리에서의 다이나믹 프로그래밍
30.3%14,663,4675.1%
▪ 이분 탐색
494.2%14,561,7625.0%
▪ 비트 집합
20.2%14,550,5825.0%
expand_more 더 보기
뱃지
5
베타 기여자
1솔브
새싹1단계
새싹2단계
새싹3단계
해결한 문제가 미해결으로 표시되어 있거나, 학교 정보가 잘못되어 있거나, 다른 표시된 정보들이 올바르지 않은 것 같다면 강제로 정보를 갱신할 수 있습니다.