NHN NEXT 티어 순위

NHN NEXT는 solved.ac 화이트리스트에 등록되어 있습니다. 아래 목록은 BOJ에 등록된 NHN NEXT 구성원 전부가 포함된 목록입니다.

# 닉네임 티어 총 경험치 푼 문제 수
1 jwvg0425 NHN NEXT, Reality Reflection Diamond IV 131,298,826 2,054
2 bighilljae Korea U, NHN NEXT Gold III 4,336,690 101
3 ozt88 NHN NEXT, Reality Reflection Gold IV 3,128,417 166
4 horong54 NHN NEXT Gold V 2,639,241 169
5 kmc5500 NHN NEXT Silver I 1,789,238 72
6 helloheesu NHN NEXT Silver II 1,010,062 89
7 kciter NHN NEXT Silver IV 469,463 93
8 sophie_k NHN NEXT Silver IV 423,648 13
9 trayer NHN NEXT, Reality Reflection Silver V 275,302 44
10 zootyducky NHN NEXT Bronze III 26,987 5
11 heesu NHN NEXT Bronze III 20,579 3
12 fourwingsy NHN NEXT Bronze IV 14,378 2
13 luvgaram NHN NEXT Bronze IV 11,785 4
14 leedhcf NHN NEXT Bronze V 4,522 7
15 viz_ko NHN NEXT Bronze V 3,271 2
16 itoolsg NHN NEXT Bronze V 1,872 3
17 woonohyo Sungkyunkwan U, NHN NEXT Bronze V 1,642 2

통계

합산 경험치 145,455,923

티어 인원 수 누적 인원 수 단체 상위 백분위 전체 상위 백분위
Ruby I 0 0 0.0% 0.01077%
Ruby II 0 0 0.0% 0.0215%
Ruby III 0 0 0.0% 0.0323%
Ruby IV 0 0 0.0% 0.0646%
Ruby V 0 0 0.0% 0.1615%
Diamond I 0 0 0.0% 0.269%
Diamond II 0 0 0.0% 0.431%
Diamond III 0 0 0.0% 0.721%
Diamond IV 1 1 5.88% 1.141%
Diamond V 0 1 5.88% 1.701%
Platinum I 0 1 5.88% 2.46%
Platinum II 0 1 5.88% 3.25%
Platinum III 0 1 5.88% 4.35%
Platinum IV 0 1 5.88% 5.98%
Platinum V 0 1 5.88% 8.48%
Gold I 0 1 5.88% 11.16%
Gold II 0 1 5.88% 14.86%
Gold III 1 2 11.76% 19.66%
Gold IV 1 3 17.65% 25.4%
Gold V 1 4 23.5% 32.3%
Silver I 1 5 29.4% 38.5%
Silver II 1 6 35.3% 44.8%
Silver III 0 6 35.3% 51.0%
Silver IV 2 8 47.1% 57.8%
Silver V 1 9 52.9% 65.6%
Bronze I 0 9 52.9% 72.9%
Bronze II 0 9 52.9% 79.8%
Bronze III 2 11 64.7% 86.1%
Bronze IV 2 13 76.5% 91.3%
Bronze V 4 17 100.0% 100.0%