NHN NEXT 티어 순위

NHN NEXT는 solved.ac 화이트리스트에 등록되어 있습니다. 아래 목록은 BOJ에 등록된 NHN NEXT 구성원 전부가 포함된 목록입니다.

# 닉네임 티어 총 경험치 푼 문제 수
1 jwvg0425 NHN NEXT, Reality Reflection Diamond IV 146,831,247 2,066
2 bighilljae Korea U, NHN NEXT Gold III 4,723,346 112
3 ozt88 NHN NEXT, Reality Reflection Gold IV 3,087,803 166
4 horong54 NHN NEXT Gold V 2,620,191 169
5 kmc5500 NHN NEXT Gold V 1,871,209 72
6 helloheesu NHN NEXT Silver II 919,191 89
7 sophie_k NHN NEXT Silver IV 491,094 13
8 kciter NHN NEXT Silver IV 470,445 93
9 trayer NHN NEXT, Reality Reflection Silver V 273,069 44
10 leedhcf NHN NEXT Unrated 7 7
11 fourwingsy NHN NEXT Unrated 6 6
12 zootyducky NHN NEXT Unrated 5 5
13 luvgaram NHN NEXT Unrated 4 4
14 heesu NHN NEXT Unrated 3 3
15 itoolsg NHN NEXT Unrated 3 3
16 viz_ko NHN NEXT Unrated 2 2
17 woonohyo Sungkyunkwan U, NHN NEXT Unrated 1 2

통계

합산 경험치 161,287,626

티어 인원 수 누적 인원 수 단체 상위 백분위 전체 상위 백분위
Ruby I 0 0 0.0% 0.01950%
Ruby II 0 0 0.0% 0.0293%
Ruby III 0 0 0.0% 0.0293%
Ruby IV 0 0 0.0% 0.0683%
Ruby V 0 0 0.0% 0.1853%
Diamond I 0 0 0.0% 0.273%
Diamond II 0 0 0.0% 0.458%
Diamond III 0 0 0.0% 0.780%
Diamond IV 1 1 5.88% 1.238%
Diamond V 0 1 5.88% 1.765%
Platinum I 0 1 5.88% 2.43%
Platinum II 0 1 5.88% 3.27%
Platinum III 0 1 5.88% 4.34%
Platinum IV 0 1 5.88% 6.11%
Platinum V 0 1 5.88% 8.59%
Gold I 0 1 5.88% 11.23%
Gold II 0 1 5.88% 15.05%
Gold III 1 2 11.76% 20.0%
Gold IV 1 3 17.65% 25.5%
Gold V 2 5 29.4% 32.3%
Silver I 0 5 29.4% 38.5%
Silver II 1 6 35.3% 44.8%
Silver III 0 6 35.3% 51.1%
Silver IV 2 8 47.1% 57.8%
Silver V 1 9 52.9% 64.8%
Bronze I 0 9 52.9% 71.2%
Bronze II 0 9 52.9% 76.6%
Bronze III 0 9 52.9% 80.9%
Bronze IV 0 9 52.9% 83.3%
Bronze V 0 9 52.9% 84.0%