LG CNS 티어 순위

LG CNS는 solved.ac 화이트리스트에 등록되어 있지 않아, 아래 목록은 BOJ에 등록된 LG CNS 구성원 전부가 포함된 목록이 아닙니다.

# 닉네임 티어 총 경험치 푼 문제 수
1 Glitterlance Sogang U, LG CNS Platinum V 14,329,578 503
2 moa2app Kwangwoon U, LG CNS Gold I 9,217,242 780
3 jooncco Yonsei U, LG CNS Gold II 7,901,900 611
4 kevinsungcjh Hongik U, LG CNS Gold II 6,799,467 194
5 jh5154 Kookmin U, LG CNS Gold III 5,949,799 293
6 hyongwu Korea Polytechnic U, LG CNS Gold III 5,456,009 250
7 ak3243 Kyungpook National U, LG CNS Gold V 1,854,623 151
8 crossroaded Korea U, LG CNS Silver I 1,237,958 88
9 cluelin Kyungpook National U, LG CNS Silver II 1,060,522 82
10 eastnine90 Korea U, LG CNS Silver III 734,387 102
11 jungyh0218 Kyungpook National U, LG CNS Silver III 709,177 74
12 hsz3855 Kumoh National Institute of Technology, LG CNS Silver IV 471,711 28
13 cck1284 Chung-Ang U, LG CNS Silver IV 375,585 62
14 ensoo94 Sungkyunkwan U, LG CNS Bronze II 61,941 34
15 wjfrnl Korea U, LG CNS Bronze II 46,966 29

통계

합산 경험치 56,206,865

티어 인원 수 누적 인원 수 단체 상위 백분위 전체 상위 백분위
Ruby I 0 0 0.0% 0.01077%
Ruby II 0 0 0.0% 0.0215%
Ruby III 0 0 0.0% 0.0323%
Ruby IV 0 0 0.0% 0.0646%
Ruby V 0 0 0.0% 0.1615%
Diamond I 0 0 0.0% 0.269%
Diamond II 0 0 0.0% 0.431%
Diamond III 0 0 0.0% 0.721%
Diamond IV 0 0 0.0% 1.141%
Diamond V 0 0 0.0% 1.701%
Platinum I 0 0 0.0% 2.46%
Platinum II 0 0 0.0% 3.25%
Platinum III 0 0 0.0% 4.35%
Platinum IV 0 0 0.0% 5.98%
Platinum V 1 1 6.67% 8.48%
Gold I 1 2 13.33% 11.16%
Gold II 2 4 26.7% 14.86%
Gold III 2 6 40.0% 19.66%
Gold IV 0 6 40.0% 25.4%
Gold V 1 7 46.7% 32.3%
Silver I 1 8 53.3% 38.5%
Silver II 1 9 60.0% 44.8%
Silver III 2 11 73.3% 51.0%
Silver IV 2 13 86.7% 57.8%
Silver V 0 13 86.7% 65.6%
Bronze I 0 13 86.7% 72.9%
Bronze II 2 15 100.0% 79.8%
Bronze III 0 15 100.0% 86.1%
Bronze IV 0 15 100.0% 91.3%
Bronze V 0 15 100.0% 100.0%