Reality Reflection 티어 순위

Reality Reflection는 solved.ac 화이트리스트에 등록되어 있지 않아, 아래 목록은 BOJ에 등록된 Reality Reflection 구성원 전부가 포함된 목록이 아닙니다.

# 닉네임 티어 총 경험치 푼 문제 수
1 jwvg0425 NHN NEXT, Reality Reflection Diamond IV 126,847,713 2,045
2 ozt88 NHN NEXT, Reality Reflection Gold IV 3,049,453 166
3 choy907 Reality Reflection Silver II 928,380 62
4 trayer NHN NEXT, Reality Reflection Silver V 273,628 44

통계

합산 경험치 131,099,174

티어 인원 수 누적 인원 수 단체 상위 백분위 전체 상위 백분위
Ruby I 0 0 0.0% 0.01155%
Ruby II 0 0 0.0% 0.0231%
Ruby III 0 0 0.0% 0.0347%
Ruby IV 0 0 0.0% 0.0693%
Ruby V 0 0 0.0% 0.1733%
Diamond I 0 0 0.0% 0.277%
Diamond II 0 0 0.0% 0.451%
Diamond III 0 0 0.0% 0.762%
Diamond IV 1 1 25.0% 1.201%
Diamond V 0 1 25.0% 1.802%
Platinum I 0 1 25.0% 2.52%
Platinum II 0 1 25.0% 3.36%
Platinum III 0 1 25.0% 4.48%
Platinum IV 0 1 25.0% 6.16%
Platinum V 0 1 25.0% 8.65%
Gold I 0 1 25.0% 11.39%
Gold II 0 1 25.0% 15.12%
Gold III 0 1 25.0% 19.91%
Gold IV 1 2 50.0% 25.7%
Gold V 0 2 50.0% 32.7%
Silver I 0 2 50.0% 38.8%
Silver II 1 3 75.0% 45.1%
Silver III 0 3 75.0% 51.3%
Silver IV 0 3 75.0% 58.0%
Silver V 1 4 100.0% 66.0%
Bronze I 0 4 100.0% 73.3%
Bronze II 0 4 100.0% 80.0%
Bronze III 0 4 100.0% 86.4%
Bronze IV 0 4 100.0% 91.5%
Bronze V 0 4 100.0% 100.0%